Informacioni sistem

PROGRAMSKI SEGMENTI - MODULI

Programski paketi Infosys su modularni, čime je omogućeno da svaki korisnik kupi i koristi samo one module koji su mu zaista potrebni time ulažući optimalna sredstva u svoj informacioni sistem. Razvijeno je preko četrdeset različitih modula od kojih su neki opšte namene a neki po specifičnim zahtevima pojedinih klijenata.

Samim tim što je sistem modularan to znači da je korisniku lako da ga nadograđuje. Na početku korisnik kupuje module koji su mu potrebni a kako mu se poslovanje povećava i nastaju potrebe za proširenjima informacionog sistema tako dokupljuje i nove module.

Moduli se uklapaju u jednu celinu, prateći ista pravila u načinu rada tako da se korisnik uvek nalazi u poznatom okruženju i vrlo lako savladava nove opcije.

Opšte napomene:

- Programski segmenti koji u svojoj oznaci sadrže reč PAKET se sastoje iz više drugih programskih segmenata koji su navedeni svojim oznakama. U ponudi je to navedeno tekstom “Paket čini: ...”.

- Neki od navedenih programskih segmenata u ovoj ponudi ne mogu samostalno funkcionisati bez drugih potrebnih programskih segmenata. U cenovniku je zvezdicama označeno o kojim se segmentima radi.

- Napomena - nelicenciran softver – koja stoji uz naziv programskog segmenta u cenovniku, ponudama i ugovorima ima za cilj da obavesti korisnika da navedeni Infosys programski segment nema licencu koju propisuje Zakon i da odgovornost za korišćenje tih programa pada na teret korisnika programa. U vezi s' tim obratite pažnju na član 16. dokumenta "Opšti uslovi ustupanja prava na korišćenje Infosys poslovnog softvera".

- Forme štampanih dokumenata i izveštaja su standardni i time su nepromenjivi na zahtev korisnika. Mogu se menjati usled zakonskih promena, standarda i slično. To se odnosi i na formu štampane fakture-računa. Ukoliko korisnik želi specifičnu formu štampe moguće je napraviti novu programsku opciju, ali ne i obaveza Infosys-a, za tu štampu koja ima tretman specifičnog softvera-programa. Specifičan softver se posebno dogovara-ugovara-izrađuje i naplaćuje. Na specifičan softver Infosys ne daje nikakve garancije funkcionalnosti jer takav softver može doći u sukob sa zakonskim izmenama i/ili sa novijim verzijama Infosys programa.

- Forme obrazaca-maski za unos i ažuriranje podataka su standardni i time su nepromenjivi na zahtev korisnika.

- Poželjno je da korisnik Infosys programa pregleda svu opisanu funkcionalnost, samostalno ili uz pomoć Infosys predstavnika, i to pre odluke o početku saradnje sa Infosys-om kako bi se i praktično uverio da mu ista odgovara.

Obaveštenja

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Zakon o fiskalizaciji u Srbiji

Elektronska izrada faktura - e_FAKT

Mjesečna prijava poreza po odbitku

Izmena kontnog okvira

Elektronska izrada faktura - e_FAKT

Zakon o fiskalizaciji u Srbiji

Elektronska izrada faktura - e_FAKT

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Zakonske izmene od 1.7.2021. u RS

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Elektronska izrada faktura - e_FAKT

Knjiženje za kvalifikovane radnike

Elektronska izrada faktura - e_FAKT

CRNA GORA-OBRASCI ZA ZAVRŠNI RAČUN

Registar zaposlenih - izmena

PRVE RADNJE U 2021. GODINI

FAKTURE ZA ODRŽAVANJE PROGRAMA

SUSPENZIJA DEŽURSTVA SUBOTAMA

Telefoni u poslovnici Beograd

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

O B A V E Š T E NJ E

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Opšti uslovi

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

InfoAPI verzije 0

Novi Zakon o el. fiskalizaciji u CG

Elektronsko dostavljanje dokum. UIO

Novi Zakon o el. fiskalizaciji u CG

eTurista - Internet portal

e-Račun

Preuzimanje kursne liste NBS

Formiranje virmana iz obustava

Nemat.ulag. u prikazu POA obrasca

Izmene obrasca PB-1 i PDP

Poreska amortizacija

PRVE RADNJE U 2020. GODINI

PRVE RADNJE U 2019. GODINI

Smanjenje stope za PIO

Socijalno-uskladjivanje proseka

Izveštaj za RAD-1/G

Kursna lista

Štampa isprava koje prate robu

OBR-Novi obrasci OZ-7, OZ-10

POPDV – otkup od poljoprivrednika

Izmene obrasca PB-1 i PDP

Socijalno bolovanje