PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: k2020
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Kumulativna podrška k2020 - verzija programa od 30.11.2019.
Namena: [BLAG]
- (29/10/20) Upozorenje na odsecanje opisa prilikom kontiranja
[DEV_FIN]
- (06/11/20) Izbor iz spiska konta u deviznim dospelim potraživanjima
[DRU]
- (03/01/20) Default-ne stope za obračun poreza i doprinosa
- (19/03/20) Šifarnik ugovora
- (05/08/20) U tabeli ugovora dodato polje "šifra radnog mesta"
- (05/08/20) Rekapitulacija drugih prihoda proširena za filter šifre radnog mesta
[ETIKETE]
- (28/02/20) Štampa barkoda na etiketama
[E_BANK]
- (27/12/19) Knjiženje izvoda Poštanske štedionice
- (13/07/20) Dodate Adiko i Erste banka
- (30/10/20) Dorada knjiženja izvoda za Adiko banku
- (10/11/20) Dorada knjiženja izvoda za OTP banku
[FAKT]
- (29/09/20) Obrada i štampa fakture
[FIN]
- (09/12/19) Otključavanje i zaključavanje finansijskih naloga
- (04/05/20) Izmene u pregledu finansijskog naloga
- (20/05/20) Opšta rekapitulacija iz pregleda knjiženja Fin
- (06/07/20) Poziv finansijske kartice iz Supervisor/Specifikacija konta
- (06/07/20) Štampa deviznog finansijskog naloga
- (15/07/20) Ispis naziva sektora na zaključnom listu
- (08/09/20) Uvedena vrsta promene u permanentnoj evidenciji IOS-a
- (09/10/20) Dijalog prilikom kreiranja dokumenata IOS-a iz pregleda
- (25/01/20) Omogućeno isključivanje rada po ugovoru u metodi salda deviznih IOS-a
- (28/01/20) Naplaćena ispravka vrednosti
- (20/02/20) Izmene na obrascima PB1 i PDP
- (08/04/20) Štampa specifikacije čekova
- (21/04/20) Evidencija menica
- (21/04/20) Evidencija Tužbi
- (30/04/20) Dospela/nedospela potraživanja po periodima
- (11/05/20) CRF - dorada
- (05/08/20) Prikaz konta na štampi nenaplaćenih potraživanja
[GLOBAL]
- (20/05/20) Ravnoteža po periodima
- (23/12/19) Slanje računa na fiskalni štampač
- (19/05/20) Opcija za nalaženje višestrukih sadržaja polja u tabeli
- (14/08/20) Specifične e-mail adrese
[KAD]
- (18/05/20) Kalendar - dorada
[KASA]
- (14/02/20) Provera solventnosti ID kartica
- (07/07/20) Prodaja i formiranje dokumenata
[KOMERC]
- (19/06/20) Zadavanje PDV statusa prilikom kreiranja otpremnice iz narudžbenice
- (07/12/19) Evidencije prijemnica
- (25/02/20) Dorada formiranja zbirne fakture iz narudžbenica prodaji
- (08/04/20) Dopuna Pregleda narudžbina
- (05/11/20) Pregled narudzbenica prodaje
- (17/11/20) Dodatne funkcionalnosti naloga za utovar
[MPR]
- (20/01/20) Omogućeno zaključavanje dokumenta pazara prilikom obrade
- (24/08/20) Unos broja dnevnog izveštaja u pazar strukturi
[OBR]
- (03/01/20) Default-ne stope za obračun poreza i doprinosa
- (23/07/20) Novi statusi za zaposlene: 362 i 410
- (16/01/20) Obrazac PPP PO
- (24/01/20) Obračun za novozaposleno kvalifikovano lice - paušalac
- (05/02/20) Obračun zarade za novozaposlena lica - dorada dijaloga
- (24/02/20) Nalozi za prenos - Office Banking
- (16/03/20) Obrazac MOP
- (16/03/20) Štampa unetih ostvarenja za obračun zarade
- (16/03/20) Štampa spiska zaposlenih
- (17/03/20) Pregled PPP PD prijava
- (24/04/20) Obrazac SL
- (04/05/20) Iznos za isplatu zaposlenim sada može biti dopisan i iz arhive obustava
- (16/06/20) Štampa broja isplate
- (07/07/20) Neto princip - dorada
- (05/08/20) Prepis obustava iz Drugih prihoda u Obračun zarada
[OS]
- (01/02/20) Poreska amortizacija OS
- (26/02/20) Dopuna POA obrasca sa nematerijalnim ulaganjima
- (04/05/20) Izmenjen način računanja amortizacije za korak perioda DAN
- (15/09/20) Mogućnost da se amortizacija ne deli po popisnim mestima
- (15/09/20) Mogućnost da količina OS ne predstavlja broj komada
- (15/09/20) Kartice OS iz poreske evidencije
[PDV]
- (22/04/20) Prenumeracija KIR/KPR knjiga
- (03/06/20) Dodat WarningLog na pregledima KIR/KPR
- (07/07/20) Štampa dodatne evidencije POPDV
- (05/08/20) Dodatne kontrole unetih podataka pri knjiženju u PDV evidencije
- (20/08/20) KIF/KUF dodatna evidencija - dorada za Bosnu i Hercegovinu
- (04/11/20) Ravnoteža dodatna evidencija KIF/KUF - dorada za Bosnu i Hercegovinu
[PRO]
- (17/03/20) Nova opcija za štampu na okruženju RNP "Štampa radnog naloga prema normativu"
- (26/03/20) Nove mogućnosti na opciji za trebovanje materijala iz radnog naloga normativ
- (29/06/20) Nova opcija "Ravnoteža RNP - robno"
- (22/09/20) Dopuna štampe radnog naloga prerade
- (08/10/20) Odstupanje materijala prema ostvarenim količinama ulaza gotovog proizvoda
[ROB]
- (11/12/19) Opcija "Predračun -> TV kalkulaciju"
- (11/12/19) Opcija "TV kalkulacija -> Predračun"
- (12/12/19) Prepis klauzula u "Predračun -> Faktura"
- (24/12/19) Podmetanje narednog broja robnog dokumenta prilikom kopiranja
- (09/01/20) Svođenje popisa na drugi datum
- (20/01/20) Omogućeno zaključavanje robnog dokumenta prilikom obrade
- (27/03/20) Kreiranje MP kalkulacije iz predračuna
- (22/05/20) Dopuna pregleda knjiženja izlaznih faktura
- (03/06/20) Zbirna kontrola zaliha na nivou artikla
- (05/06/20) Dopuna štampe podataka o objektu u nalozima magacinu
- (19/06/20) Dopune u pregledu knjiženja TM kalkulacija
- (15/07/20) Prikaz robne kartice iz pregleda po komitentima
- (23/07/20) Upis više brojeva otpremnica na fakturi
- (24/07/20) Prikaz dodatnih polja na pregledu robnih dokumenata
- (27/08/20) Dopune u štampi etiketa
- (04/09/20) Dopuna u pregledu knjiženja faktura
- (17/09/20) Dopuna za devizne cene iz cenovnika
- (01/02/20) Štampa etiketa i deklaracija
- (21/02/20) Pregled knjiženja RM - dodatni filteri i kriterijumi na opštoj rekapitulaciji
- (02/03/20) Prikaz prethodnih podataka naloga magacinu za izdavanje i iz prehodne godine
- (18/03/20) Novi dizajn dijaloga na okruženju opcije cenovnik
- (18/03/20) Nova štampa IRD
- (26/03/20) Robno - Komision
- (06/04/20) Pregled otpremnica - dodat izbor iz spiska artikala na dijalog
- (06/05/20) Proširen izveštaj ITR_FD - Nalog magacinu
- (22/05/20) Inovacija opcije "Pregled usluga"
- (28/07/20) Prikaz nabavne cene u pregledu knjiženja RM
- (21/08/20) Popis -> Otpremnica
- (25/09/20) Pregled naloga magacinu
- (14/10/20) Opšta rekapitulacija-pregled naloga magacinu
[SIFARNIK]
- (11/01/20) Opcija za opoziv obrisanih artikala
- (11/01/20) Opcija za opoziv obrisanih komitenata
- (18/03/20) Regulisanje difoltnih vrsta promena
- (06/01/20) Proširenje polja C1 i C2 u šifarniku sektora
- (15/06/20) Regulisanje difoltnih vrsta promena
- (09/09/20) Dodatne vrste promene za radni nalog i komision
- (29/10/20) Nova default vrsta promene "-98E"
Datoteka: k2020e.exe (6515244 Mb)
Datum: 2020-12-11
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2020
Modul:

 

Postupak instalacije: