PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: Znew_soc
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Novi način utvrđivanja osnova za obračun naknade zarade za bolovanje na teret RFZO
Namena: U skladu sa novim Zakonskim izmenama o zdravstvenom osiguranju, za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, pripremljeno je odgovarajuće programsko rešenje.
U programu za obračun zarada omogućen je obračun proseka za prethodnih 12 meseci, a na osnovu parametra "Socijalno" u Šifarniku ostvarenja. Postupak podešavanja vrši se na sledeći način:

a) Na opciji "Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik ostvarenja/Okruženje/Pregled" i kontrola parametara, izabrati parametar Socijalno i klikom na "Tabela" dobijamo mogućnost definisanja parametra u tabelarnom pregledu. Neophodno je u polje "pros_soc" uneti vrednost "D" ili "N" za svaku šifru ostvarenja i time definisati ostvarenja koja ulaze u prosek za socijalno bolovanje.
-Vrednost parametra "D" - šifru uključujete u prosek za socijalno
-Vrednost parametra "N" - šifru isključujete iz proseka za socijalnog

b) Nova evidencija se nalazi na opciji "Zarada/Evidencije/Socijalno bolovanje".
Unos socijalnog bolovanja se vrši opcijom na okruženju “Unos bolovanja”, gde se unose podaci o šifri radnika, datumu odlaska na bolovanje, razlog bolovanja. Po potrebi čekirati "Povreda na radu ili profesionalna bolest",
ili "Nega deteta do 3 godine" ukoliko je to vas osnov bolovanja. Nakon potvrde na dugme "OK", prema podešenom parametru u šifarniku ostvarenja, dobijaju se podaci po mesecima i proseku za taj period.
Za mesece u kojima zaposleni nije ostvario zaradu, potrebno je modifikacijom za mesece koji nedostaju, uneti fond sati i minimalnu bruto zaradu. Program automatski po ručnom unosu radi korekciju proseka.

Na okruženju postoji opcija “Rekapitulacija” koja kao rezultat daje pregled ostvarenja po mesecima na osnovu kojih je dobijen prosek.
Datoteka: znew_soc.exe (95.5 Kb)
Datum: 2020-12-29
Grupa korisnika:
Država: Srbija
Poslovna godina: 2019
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: