PODRŠKA KORISNICIMA

Obaveštenja

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 460 od 30.11.2021.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2021_4.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.09.2021.god - 28.11.2021.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2021 i J2021 za verziju programa V2021, ili K2022 i J2022 za verziju programa V2022.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Zakon o fiskalizaciji u Srbiji (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 459 od 24.11.2021.godine

--- EFI_SR: Obaveštenje o Zakonu o fiskalizaciji i izradi softverske podrške ---

Na osnovu Zakona o fiskalizaciji u Republici Srbiji (sl.glasnik 153/20), pratećih uredbi, pravilnika i tehničkih uputstava koje su doneli Vlada i Ministartstvo finansija Republike Srbije, Infosys radi na softverskoj podršci za korisnike svog programa (segmenti: KASA, REC i ASGR) koji podležu obavezi fiskalizacije po novom Zakonu. Prema propisima, od početka primene novog sistema fiskalizacije ukidaju se postojeće fiskalne kase i fiskalni štampači. Zamenjuju ih novi uređaji ili softverska rešenja. Očekujemo da se naši korisnici upoznaju sa relevantnim propisima iz ove oblasti i da blagovremeno preduzmu mere iz njihove nadležnosti (dostavljanje podataka o poslovnim prostorima Poreskoj Upravi, obezbeđivanju internet veze, nabavka odgovarajućeg štampača itd).
Infosys softverska podrška bi se odnosila na:

1. Izmene i dopune postojećih programskih opcija, kako bi se uskladile sa novim propisima, u cilju da program:
- Podrži sve propisane vrste računa (promet, avans, predračun, obuka, kopija), vrste transakcija (prodaja, refundacija), načine plaćanja (gotovina, ček, kartica, instant plaćanje, virman, vaučer, ostalo)
- Prikaže pregled svih izdatih fiskalnih računa - elektronski žurnal
- Kontroliše validnost korišćenih poreskih tarifa
- Omogući unos identifikacionih podataka kupca u svim situacijama kada propisi to nalažu (povraćaj robe, diplomatska predstavništva itd.) prema šiframa koje se nalaze u tehničkom uputstvu PU

2. Izradu novih programskih funkcionalnosti koje bi, u skladu sa novim propisima, omogućile komunikaciju sa posebnim uređajem ili softverom (procesorom fiskalnih računa - PFR). Ovo će biti poseban dodatak EFI_SR i zajedno sa segmentom KASA bi činio novi segment InfoESIR. Stari segment ASGR bi prestao da postoji, postojeći korisnici bi se preveli na novi segment. Segment REC će funkcionisati samo uz InfoESIR. Novi dodatak EFI_SR zamenjuje postojeći komunikacioni program (Metalink ili drugi) koji sada koristite, štampa fiskalni račun i sprovodi čitav niz drugih propisanih aktivnosti. On će Vam biti neophodan za proces fiskalizacije po novim propisima. Njegova uloga, između ostalog je da:
- Autentifikuje obveznika, prosleđivanjem PIN koda PFR-u
- Prima podatke o spisku poreskih tarifa od PFR-a koje su dozvoljene za upotrebu
- Prosledi podatke procesoru fiskalnih računa o računima koje treba izdati
- Analizira odgovor PFR-a i u zavisnosti od njega štampa račun ili prikazuje obaveštenje o grešci
- Štampa fiskalni račun (posebne forme za svaku vrstu računa i tip transakcije) na štampaču ili u elektronskom obliku. Infosys će podržati štampače sa trakom širine od 57 do 80 mm. Naša preporuka je širina trake od 80 mm.
Napomena: Korisnik treba da obrati pažnju da izabrani štampači (POS termalni štampači) moraju imati mogućnost dovoljno kvalitetne štampe QR koda koji može da se očita.
- Ima mogućnost uvoza i izvoza asortimana artikala

Prema propisima, Infosys programsko rešenje bi se tretiralo kao elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR). Imajući u vidu da se radi o velikom i kompleksnom poslu, Infosys je preduzeo korake na izradi odgovarajućeg ESIR softverskog rešenja. Nakon toga, Infosys će podneti zahtev nadležnoj instituciji za njegovo odobrenje.

3. Pokušaj izrade sopstvenog Infosys softverskog rešenja za lokalni procesor fiskalnih računa L-PFR, kako bi naši korisnici imali integralno rešenje za elektronsku fiskalizaciju. Prema suštini propisa, L-PFR predstavlja kompleksnu zamenu za postojeće fiskalne kase i fiskalne štampače, odnosno L-PFR sprovodi fiskalizaciju računa (jedino ne štampa fiskalni račun). Svaki L-PFR odobrava Poreska uprava nakon sveobuhvatnog testiranja. L-PFR komunicira sa sistemom Poreske uprave za upravljanje fiskalizacijom, odnosno radi sve poslove koji su propisima predviđeni, kao što su:
- Komunicira sa bezbednosnim elementom obveznika
- Autentifikuje obveznika u komunikaciji sa ESIR-om i servisima Poreske uprave
- Preuzima i obrađuje komande dobijene od SUF-a (sistema za upravljanje fiskalizacijom)
- Prima i obrađuje fiskalne račune dobijene od ESIR-a
- Obezbeđuje lokalno i internet iščitavanje
- Ima časovnik realnog vremena
- Čuva izveštaj o greškama

Napomene:
(1) Tačka (2:EFI_SR) kao dodatak na segmente KASA, ASGR i REC u sklopu novog segmenta InfoESIR će se posebno ugovarati, on je neophodan za sve korisnike ovih segmenata u Republici Srbiji.
(2) Tačka (1) iz predviđene podrške ne iziskuje dodatne troškove za korisnike koji sa Infosys-om imaju ugovor o održavanju segmenata KASA, ASGR ili REC.
(3) Tačka (3:L-PFR) će se posebno ugovarati, ukoliko ga Infosys uspešno izradi, dobije odobrenje od Poreske uprave i korisnik ga izabere za L-PFR uređaj. U suprotnom, korisnik će biti u obavezi da izabere i koristi neko drugo L-PFR rešenje.
(4) Za korišćenje Infosys L-PFR-a će biti neophodan Windows 7 ili noviji windows operativni sistem na računaru. Windows XP i stariji operativni sistemi ne mogu biti podržani. Mislimo da će to biti ograničenje i za L-PFR rešenja drugih proizvođača.

Elektronska izrada faktura - e_FAKT (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 458 od 19.11.2021.godine

--- Obaveštenje o Zakonu o elektronskom fakturisanju i softverskoj podršci ---

Kao što smo ranije pisali u obaveštenjima broj 447, 449, 453 i 455, Infosys radi na razvoju programskog modula E_FAKTURA, koji će pored ostalog sadržati:
- Kreiranje XML (UBL 2.1) fajla, za unete, fakture, avansne račune i knjižna odobrenja, a na osnovu objavljene specifikacije Minstarstva finansija Republike Srbije.
- Automatsko slanje izlazne elektronske fakture preko ovlašćenog servisa (SEF Ministarstva finansija ili nekog od ovlašćenih informacionih posrednika).
- Praćenje statusa izlaznih faktura (da li je faktura poslata, preuzeta, odbijena...)
- Otkazivanje poslate i storniranje prihvaćene fakture.

Primena Zakona o elektronskom fakturisanju će:
- Od 01.01.2022. obuhvatiti razmenu faktura između subjekata javnog sektora, kao i slanje faktura privredih subjekata javnom sektoru.
- Od 01.07.2022. Zakon će se primenjivati i na slanje faktura javnog sektora svim privrednim subjektima.
- Od 01.01.2023. godine planirana je puna primena elektronskih faktura.

U međuvremenu, korisnici programa, bilo da pripadaju javnom sektoru ili su privredni subjekti koji fakturišu javnom sektoru, treba da izvrše odgovarajuće pripreme:

1. Potrebno je da otvorite nalog na portalu SEF i upoznate se sa neposrednim korišćenjem demo servera. Možete probati ručni unos dokumenata i promene statusa eFakture (odobravanje, odbacivanje...).
- Adresa za pristup demo verziji sistema eFaktura je https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login.
- Video uputstva za otvaranje naloga i korišćenje sistema eFatkura se nalaze na https://www.efaktura.gov.rs/vest/112/video-uputstva.php

2. Da proverite da li su uneti podaci u šifarniku komitenata: PIB, Matični broj i JBKJS subjekata javnog sektora kojima fakturišu i po potrebi dopunite nepotpune podatke.

Sistem e Faktura ima ograničenja:

1. Vezano za fakture koje su oslobođene od obračuna PDV – u sistemu eFaktura neće biti moguće registrovati fakturu koja ima stavke koje su oslobođene po različitim osnovima i izvesno je da će u tom slučaju biti potrebno registrovanje više faktura za svaki osnov oslobođenja, odnosno u Infosys programu će se unositi posebne fakture za svaki osnov oslobođenja. Kako bi se na odgovarajući način evidentirale fakture na kojima nije obračunat PDV ili su oslobodjene od obračuna PDV, predvideli smo da se u programu otvore nove šifre poreskih statusa za svaki osnov oslobođenja koji je predviđen na SEF-u.

2. U sistemu eFaktura je predviđeno da broj registrovanog dokumenta (eFakture) mora biti jedinstven u višegodišnjoj evidenciji. Takođe, ne sme biti preklapanja brojeva dokumenata za vrste dokumenata Faktura, Avans i Knjižno zaduženje. U tom kontekstu, bilo bi poželjno da u okviru svoje organizacije osmislite način određivanja broja dokumenata, tako da svaki od ovih tipova dokumenata ima svoj niz.


Vezano za propise o elektronskim fakturama, u momentu objavljivanja ovog obaveštenja postoje nedomice (ili još nije propisano ili još nije implementirano na SEF-u) oko sledećeg: da li će biti elektronskog potpisivanja faktura, način zaokruživanja kod računskih elemenata fakture, validiranje faktura od strane SEF-a, sadržina XML-a (UBL 2.1) vezano za dodatne podatke na fakturi koji takođe postoje u PDF formi.

Napomene:
- Novi Infosys softverski modul E_FAKTURA koji razvijamo, biće vam neophodan za slanje elektronskih faktura iz programa: a) bilo da se opredelite da radite preko informacionog posrednika (provajdera), ili b) da direktno šaljete fakture na SEF portal. Modul E_FAKTURA će se posebno ugovarati i naplaćivati. Cenu i ostale uslove ugovaranja ćemo objaviti naknadno.

Mjesečna prijava poreza po odbitku (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 457 od 05.11.2021.godine

--- Obrazac 1002 - Mjesečna prijava poreza po odbitku, Republika Srpska ---

U skladu sa novim Zakonskim izmenama, omogućeno je kreiranje XML dokumenta Obrasca 1002, Mjesečna prijava poreza po odbitku.

Na opciji „Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Obrasci/Obrazac 1002“ potrebno je na dugme Naredni preći sve ekrane i popuniti adekvatno podatke o prijavi.
Nakon klika na dugme OK dobija se pregled podataka za I deo obrasca. Na okruženju je opcija za kreiranje XML dokumenta.

Dorada se nalazi u kumulativnoj podršci K2021 i zakonskoj podršci Z1002.

Izmena kontnog okvira (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 456 od 13.10.2021.godine

--- OBAVEŠTENJE U VEZI IZMENE KONTNOG OKVIRA ---

U skladu sa novim zakonskim izmenama, vezano za izmenu kontnog okvira, preduzeće "Infosys" priprema odgovarajuće programsko rešenje.
U kontnom okviru, programska opcija [Šifarnici/kontni okvir/tabela], postoji polje "Nkonto" (namenjeno za novi konto). U ovo polje potrebno je da unesete odgovarajući novi konto prema Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru. Ovo treba uraditi za ona konta koja se menjaju (konta koja ostaju ista ne treba popunjavati polje "Nkonto").
Za sva konta koja se ne menjaju, a imaju popunjeno polje "Nkonto" treba obrisati podatak iz polja "Nkonto".

VAŽNO:
Ukoliko ste već ranije imali zamenu kontnog plana u okviru programa, već postoji sadržaj u poljima Nkonto i Skonto. Pre početka pripreme za novu izmenu, ove podatke treba obrisati. Brisanje možete izvršiti pojedinačno, ili preko programske opcije za automatsko brisanje svih podataka iz ovih polja u kontnom planu (Šifarnici/Kontni okvir/Tabela, potom Okruženje/Pražnjenje kolona Nkonto).
NAPOMENA: Serijsko brisanje briše sve podatke iz kolona Nkonto, Nanalitika i Skonto i stoga se pokreće pre bilo kakvih priprema za novu izmenu kontnog okvira.

Postoje tri slučaja vezano za problematiku zamene konta:

1.        Kada se postojeći konto ne menja tj. isti je i po starom i po novom Pravilniku. U tom slučaju polje "Nkonto" treba da bude prazno.

2.        Kada se bezuslovno sve promene sa određenog starog konta preknjižavaju na određeni novi konto. Na primer, sve promene sa starog konta "015 – nematerijalna imovina u pripremi" se preknjižavaju na novi konto "016 – nematerijalna imovina u pripremi". U tom slučaju u tabeli kontnog okvira, u redu gde je upisan konto 015 u polje "Nkonto" treba uneti 016.

3.        Kada se promene sa jednog starog konta preknjižavaju na dva ili više različitih novih konta. Na primer deo promena sa starog konta "659 – ostali poslovni prihodi" treba preknjižiti deo na nova konta "653 – prihodi od članskih doprinosa", "654 -prihodi po posebnim propisima iz budžeta", "655 -prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora".
U ovom slučaju nije moguće direktno primeniti programski automatizam. On bi se mogao primeniti ukoliko biste Vi stari konto 659 prethodno razdvojili na više starih konta analogno novom Kontnom okviru. U prethodnom primeru bi moglo biti:
65900 – ostali poslovni prihodi,
65901 – prihodi od članskih doprinosa,
65902 – prihodi po posebnim propisima iz budžeta,
65903 – prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora,

Za sva ova novoformirana stara konta u tabeli kontnog okvira, u redu gde su upisana ova konta u polje "Nkonto" treba uneti odgovarajući novi konto.
 
Kada popunite polje "Nkonto" i kada mi u sistemu obaveštenja objavimo da smo napravimo odgovarajuću podršku, potrebno je da nam se javite da bi Vam istu instalirali.

NAPOMENA
Nakon izvršenog preknjižavanja na novi kontni okvir putem pripremljene programske podrške, nije moguće automatski iz programa odštampati obrasce za završni račun po starim kontima. Ipak biće moguće dobiti zaključni list po starim kontima.

Elektronska izrada faktura - e_FAKT (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 455 od 29.09.2021.godine

--- Obaveštenje o Zakonu o elektronskom fakturisanju i softverskoj podršci ---

Na osnovu teksta Zakona o elektronskom fakturisanju, pratećih pravilnika i uredbi, specifikacija i demo servera koje je objavilo Ministartstvo finansija, Infosys radi na razvoju programski modul E_FAKTURA koji će pored ostalog sadržati:
- Kreiranje XML fajla, za unete, fakture, avansne račune i knjižna odobrenja, a na osnovu objavljene spcifikacije https://www.efaktura.gov.rs/extfile/sr/205/spec-srbdt-ext-en16931-2021-27-09-CR.pdf
- Automatsko slanje izlazne elektronske fakture preko servisa ovlašćenog informacionog posrednika (SEF Ministarstva finansija i Moj-E-Racun firme DocLoop)
- Praćenje statusa izlaznih faktura (da li je faktura poslata, preuzeta, odbijena...)

Napomena:
Novi Infosys softverski modul E_FAKTURA koji se razvija, biće vam neophodan za slanje elektronskih faktura iz programa, bilo da se opredelite da radite preko informacionog posrednika (provajdera), ili ne. Modul E_FAKTURA će se posebno ugovarati i naplaćivati. Cenu i ostale uslove ugovaranja ćemo objaviti naknadno.

Zakon o fiskalizaciji u Srbiji (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 454 od 09.09.2021.godine

--- EFI_SR: Obaveštenje o Zakonu o fiskalizaciji i izradi softverske podrške ---

Poštovani,

Na osnovu Zakona o fiskalizaciji u Republici Srbiji (sl.glasnik 153/20), pratećih pravilnika i uredbi koje su doneli Vlada i Ministartstvo finansija Republike Srbije, Infosys radi na softverskoj podršci za korisnike svog programa (segmenti: KASA, REC i ASGR) koji podležu obavezi fiskalizacije po novom Zakonu. Prema propisima, od datuma primene novog Zakona se ukidaju postojeće fiskalne kase i fiskalni štampači. Zamenjuju ih novi uređaji ili softverska rešenja. Infosys softverska podrška bi se odnosila na:

1. Izradu novih programskih funkcionalnosti koje bi, u skladu sa novim propisima, omogućile komunikaciju sa posebnim uređajem ili softverom (procesorom fiskalnih računa - PFR). Ovo će biti poseban modul EFI_SR.
2. Izmene i dopune postojećih programskih opcija, kako bi se uskladile sa novim propisima.

Prema propisima, Infosys programsko rešenje bi se tretiralo kao elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR). Programsko rešenje podleže odobrenju od strane Poreske Uprave Republike Srbije.

Imajući u vidu da se radi o velikom i kompleksnom poslu, Infosys je preduzeo korake na izradi odgovarajućeg ESIR softverskog rešenja. Nakon toga, Infosys će podneti zahtev nadležnoj instituciji za njegovo odobrenje.

Nezavisno od ovog posla, Infosys će pokušati da napravi i sopstveni softver koji će predstavljati PFR, kako bi naši korisnici imali integralno rešenje. Ukoliko ne uspe u ovoj nameri, korisnici će moći da koriste PFR softver drugih proizvođača, sa kojim će komunicirati Infosys ESIR.

Očekujemo da se naši korisnici upoznaju sa relevantnim propisima iz ove oblasti i da blagovremeno preduzmu mere iz njihove nadležnosti (dostavljanje podataka o poslovnim prostorima Poreskoj Upravi, obezbeđivanju internet veze i itd.)

Napomena:
Novi Infosys softverski modul EFI_SR, koga planiramo da razvijemo, biće vam neophodan za proces fiskalizacije po novim propisima. Infosys modul PFR_SR neće biti neophodan, ako budete koristili procesor fiskalnih računa nekog drugog proizvođača. Moduli EFI_SR i PFR_SR će se posebno ugovarati i naplaćivati. Cenu i ostale uslove ugovaranja ćemo objaviti naknadno.

Elektronska izrada faktura - e_FAKT (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 453 od 03.09.2021.godine

--- Obaveštenje o Zakonu o elektronskom fakturisanju i softverskoj podršci ---

Na osnovu teksta Zakona o elektronskom fakturisanju (maj 2021.), pratećih pravilnika i uredbi (jul 2021.) i specifikacija (septembar 2021.) koje je izdalo Ministartstvo finansija, Infosys radi na softverskoj podršci:

1. Slanje i praćenje statusa elektronskih faktura se preko InfoSys softverskog modula E_FAKTURA može vršiti korišćenjem servisa Moj-E-Racun. Za DocLoop (firma koja nudi servis Moj-E-Račun) se očekuje da će biti ovlašćeni informacioni posrednik.
Obaveštenje o ovlašćenim informacionim posrednicima će biti objavljeno u Registru informacionih posrednika koji su dobili saglasnost Ministarstva finansija. Registar informacionih posrednika je javna dostupna evidencija i vodi je Centralni informacioni posrednik Ministarstva finansija.
Ukoliko bude postojala mogućnost i potreba InfoSys će se povezati i sa drugim informacionim posrednicima.

2. Slanje i praćenje statusa elektronskih faktura preko InfoSys softverskog modula E_FAKTURA još uvek se ne može vršiti korišćenjem interfejsa Ministarstva finansija "Sistem elektronskih faktura" (SEF), ni u svrhu testiranja.
Do sada objavljene specifikacije nisu dovoljne da bi se isprogramiralo povezivanje, to jest softverski modul E_FAKTURA. Očekuje se da uskoro Ministarstvo objavi 'krajnju tehničku specifikaciju aplikativnog interfejsa' i omogući testni server.
Posle toga ćemo objaviti novo obaveštenje.

Napomena:
Novi Infosys softverski modul E_FAKTURA koji planiramo da razvijemo, biće vam neophodan za slanje elektronskih faktura iz programa, bilo da se opredelite da radite preko informacionog posrednika (provajdera), ili ne. Modul E_FAKTURA će se posebno ugovarati i naplaćivati. Cenu i ostale uslove ugovaranja ćemo objaviti naknadno.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 452 od 01.09.2021.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2021_3.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.06.2021.god - 31.08.2021.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2021 i J2021 za verzije programa V2020 i V2021.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Zakonske izmene od 1.7.2021. u RS (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 451 od 21.07.2021.godine

Zakonske izmene od 01.07.2021. godine u Republici Srpskoj

--- Zakonske izmene o porezu na dohodak građana i dopuna Zakona o doprinosima ---
m
U skladu sa novim zakonskim izmenama, Zakona o porezu na dohodak građana i dopuni Zakona o doprinosima, koje stupaju na snagu od 01.07.2021. godine, preduzeće Infosys pripremilo je odgovarajuću programsku doradu.

1) Zakon o porezu na dohodak:
a) Osnovni lični odbitak poreske osnovice poreza na lična primanja definiše se na mesečnom nivou, opcija "Inicijalizacija obračuna", kartica "Neoporezivi iznos i PBO", podatak "Neoporezivi iznos za obračun".
b) Mesečni iznos ličnog odbitka poreske osnovice po osnovu izdržavanih članova uže porodice se ažurira na opciji "Zarada/Parametri obračuna/Parametri obračuna/Globalni parametri", kartica "BiH", podatak "Mesečni lični odbitak po članu".

2) Dopune Zakona o doprinosima:
a) Navedenim zakonom propisano je da osnovica doprinosa za lica u radnom odnosu ne može biti niža od najniže bruto plate u Republici Srpskoj. Podatak o najnižoj bruto plati definiše se na opciji "Inicijalizacija obračuna", kartica "Neoporezivi iznos i PBO" podatak "Najniža osnovica doprinosa".
b) Zbog osnovice za doprinose za radnike zaposlene na nepuno radno vreme kod više poslodavaca, gde zbir ličnih primanja ne prelazi najnižu bruto platu, kako bi obezbedili osnovnicu za obračun doprinosa srazmerno obračunatim ličnim primanjima do iznosa najniže plate u Republici, neophodno je uneti podatak o ličnim primanjima kod drugih poslodavaca na opciji Šifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled. Za radnika sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca, na opciji Podaci/Ekran1/Koeficijent IV (vidljivost se podešava na „Objekti tekućeg obrasca“), potrebno je uneti podatak o zbiru bruto plata kod drugih poslodavaca.

3) Osim toga, proveriti i ažurirati podatak o procentu radnog odnosa u "Podacima o zaposlenima", kao i datum zaposlenja i datum odlaska.

Dorada se nalazi u kumulativnoj podršci K2021.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 426 od 01.03.2021.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2021_1.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 29.11.2021.god - 28.02.2021.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2021 i J2021 za verzije programa V2020 i V2021.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 450 od 01.06.2021.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2021_2.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.03.2021.god - 31.05.2021.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2021 i J2021 za verzije programa V2020 i V2021.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Elektronska izrada faktura - e_FAKT (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 449 od 25.03.2021.godine

--- Obaveštenje o očekivanom Zakonu o elektronskom fakturisanju i softverskoj podršci ---


Poštovani,

Na osnovu teksta Nacrta zakona o elektronskom fakturisanju, izveštaja sa javne rasprave i najava po seminarima, očekujemo:

1. Da će se slanje i prijem (...) elektronskih faktura vršiti preko portala Ministarstva finansija "Sistem elektronskih faktura" (SEF), i da će biti omogućen kako ručni unos faktura, tako i direktna komunikacija programa (kao što je InfoSys) sa SEF-om.

2. Eventulana uloga "Informacionih posrednika" u slanju elektronskih faktura će se videti tek nakon donošenja Zakona i prikaza tehničkih mogućnosti SEF-a.

3. Da će doći do odlaganja roka za obaveznu primenu za početak, najmanje za 6 meseci od stupanja na snagu podzakonskog akta koji reguliše tehničke karakteristike.

4. Da će se omogućiti korišćenje SEF-a i pre obavneznog roka, po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova.

InfoSys će pratiti i, po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova, krenuti u razvoj programskog modula (opcije) e_FAKTURA za slanje elektronskih faktura preko SEF-a i/ili preko jednog ili više "Informacionionih posrednika". Kada modul (opcija) e_FAKTURA bude završen, preko sistema obaveštenja (u programu i na našem sajtu www.infosys.rs) InfoSys će obavestiti svoje korisnike.

Posle toga potrebno je da nam se javite kako bismo vam izradili ponudu za novi programski modul (opciju) e_FAKTURA i ušli u dalju proceduru.

Knjiženje za kvalifikovane radnike (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 448 od 05.03.2021.godine

Knjiženje za kvalifikovane radnike

--- Definicija knjiženja za novozaposlene kvalifikovane radnike ---

Uradjena je dorada u programu za knjiženje obračuna zarada za novozaposlene kvalifikovane radnike za varijantu knjiženja "Objedinjena naplata bez analitika".
U definiciji knjiženja podešeno je knjiženje umanjenog iznosa koji se isplaćuje, na konto troška i konto obaveza za porez i doprinose.

Definiciju knjiženja možete preuzeti opcijom Zarada/Parametri obračuna/Definicija knjiženja/Okruženje/Default-na definicija knjiženja.
Na dobijenom dijalogu označiti "Obračun zarada", u statusu radnog odnosa čekirate statuse 360, 361 i 362, označeno ostaje "Brisanje izabranih statusa i vrste obračuna"
i kod izbora varijanti "Default-objedinjena naplata bez analitika".

Dorada se nalazli u kumulativnoj podršci K2021.

Elektronska izrada faktura - e_FAKT (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 447 od 04.03.2021.godine

--- Obaveštenje o najavljenom Zakonu o elektronskom fakturisanju i softverskoj podršci ---

U februaru 2021.godine, se pojavio Nacrt zakona o elektronskom fakturisanju
(https://www.mfin.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Nacrt-Zakona-o-elektronskom-fakturisanju.pdf)

U njemu piše da se (ukoliko se usvoji) uvodi obaveza slanje faktura u elektronskom obliku.
Za sve fakture prema javnom sektoru i od javnog sektora obaveza je od 01.07.2021., a ostalo od 01.01.2022.

Navodi se da će se fakture u elektronskom obliku prenositi isključivo preko "informacionih posrednika", odnosno firmi koje su ovašćene za to od strane Ministarstva. Pošto zakon nije još donet, za sada ne postoje ni ovlašćeni informacioni posrednici.

InfoSys će pratiti situciju oko ovoga i kada se steknu uslovi napraviti novi programski modul (opciju), kao nadogradnu segmenta FAKT, za slanje elektronskih faktura preko jednog ili više informacionionog posrednika. Modul ćemo zvati e_FAKTURA (elektronsko fakturisanje). Kada modul e_FAKTURA bude završen InfoSys će obavestiti svoje korisnike preko sistema obaveštenja u programu kao i na našem sajtu www.infosys.rs

Posle toga je potrebno da nam se javite kako bismo vam izradili ponudu za novi programski modul e_FAKTURA i ušli u dalju proceduru. Za sada ne možemo da odredimo koja će biti cena tog modula, ali u pomenutom obaveštenju će i to biti definisano i objavljeno.

Nezavisno od InfoSys-a potrebno je da ugovorite i posao sa informacionim posrednikom. Pre toga je potrebno da se kod nas informišete koji posrednici su podržani u e_FAKTURA, a ta informacija će biti i na našem sajtu.

CRNA GORA-OBRASCI ZA ZAVRŠNI RAČUN (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 444 od 03.02.2021.godine

---Obrasci za zavrsni racun---

U skladu sa zakonskim izmenama vezano za obrasce za završni račun, pripremljeno je odgovarajuće programsko rešenje.
Pre same izrade obrazaca, potrebno je izvršiti odgovarajuća podešavanja i kontrole:

a) Uneti konta ispravke vrednosti u kontnom okviru, opcija Šifarnici/Kontni okvir/Tabela. Za svaki konto od grupe konta 030 do 038 i za grupu konta od 200 do 203 potrebno je uneti odgovarajući konto ispravke vrednosti u polju ‘konto_isp’.
Ovo iz razloga što je u obrascu Bilans stanja na više AOP-a potrebno uneti deo konta ispravke vrednosti.

b) U kontnom okviru proveriti da li su dobro popunjena polja ‘akt_pas’ i ‘dug_pot’. Polje ‘akt_pas’ označava da li je konto aktivan ili pasivan. Ako je konto aktivan uneti slovo A, ako je pasivan uneti slovo P. Polje ‘dug_pot’ označava da li je konto dugovni ili potražni, ako je dugovni uneti slovo D, ako je potražni uneti slovo P. 

c) U obrascu Bilans stanja i Bilans uspeha deo AOP-a su deo nekog konta.
Pošto svaka firma ima svoj razgraničen kontni plan na četvrtom ili petom kontu, mi smo uneli forme po našoj logici viđenja.
- Na primer za Bilans stanja: AOP 040 je deo konta 236 i AOP 042 je isto deo konta 236. Šema prepisa za AOP 040 je prazna a šema prepisa za AOP 042 je ceo promet sa konta 236.
Po ovom principu su unete šeme i za ostale AOP-e koji su deo konta.
- Obrazac Bilans uspeha ima vrlo bitna 4 AOP-a i to: AOP 212, 214, 215 i 216 koji su deo konta 52.
Za AOP 212 po unetoj šemi program će uzeti podatke sa potražne strane konta 450 i 454 i dugovne strane konta 522, 523, 524, 525, 526 i 529.
Za AOP 214 po unetoj šemi program će uzeti podatke sa potražne strane konta 451.
Za AOP 215 po unetoj šemi program će uzeti podatke sa potražne strane konta 4520 i konta 4530.
Za AOP 216 po unetoj šemi program će uzeti podatke sa potražne strane konta 452, 453, 455, 456 umenjeno za potražnu stranu konta 4520 i 4530.
Za grupu konta od 660 do 669 koja se unosi na više AOP-a, uneta je šema tako da:
Na primer: AOP 223, AOP 227 i AOP 231 su deo konta 660.
Za AOP 223 po unetoj šemi program će uzeti podatke sa grupe konta 660.
Za AOP 227 po unetoj šemi program će uzeti podatke sa konta 66099. Ukoliko po vašem knjiženju treba popuniti AOP.
Za AOP 231 po unetoj šemi program će uzeti podatke sa konta 66098.

Po otvaranju opcije, Finansijsko/Obrasci/Obrasci za završni račun na levoj strani ekrana ćete pronaći 3 sekcije:

- Kontrola podataka u finansijskom knjigovodstvu i kontrola formula
- Obrasci
- Podešavanja

1. U okviru sekcije 'Podešavanja', na opciji 'Parametri' potrebno je uneti odgovarajuće podatke.
  
2. Nakon izvršenih podešavanja,  potrebno je pokrenuti kontrolu iz sekcije 'Kontrola podataka u finansijskom knjigovodstvu  i kontrola formula', koja će vam ukazati na eventualne nelogičnosti i neusaglašenosti u finansijskom knjigovodstvu.

3. Obrasci. U okviru sekcije obrasci, klikom na odgovarajući obrazac dobijamo mogućnost kreiranja, tabelarnog pregleda ili  štampe kreiranog obrasca.

I) Kreiranje obrazaca

Izborom opcije otvara se dijalog na kom je potrebno proveriti i po potrebi izmeniti ponuđene podatke o:

1. Vrstama promena koje su korišćene za zaključna knjizenja, početno stanje. Postavka parametara za VP za zaključna knjiženja i za početno stanje  inicijalno se vrši na opciji Finansijsko/Nalozi/Okruzenje/Parametri.

2. Izbor perioda i načina formiranja kolona obrasca. Inicijalno su ponudjene odgovarajuće vrednosti, ali ih je moguće, po  potrebi, izmeniti. Period treba da bude usaglašen sa načinom formiranja kolone, odnosno ukoliko se kolona formira na  osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva u tekućoj godini i period treba da se odnosi na tekuću godinu.

Primer izbora načina formiranja kolona za bilans stanja za 2020. godinu:

* kolona 001 početni datum (01.01.2020) krajnji datum (31.12.2020.) -  način 0018 - Formiranje kolone na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva (FK) u tekućoj  godini, bez stavova zaključnih knjiženja osim za konta 34 i 35
* kolona 002 početni datum (01.01.2020) krajnji datum (31.12.2020.) -  način 0002 - Formiranje kolone na osnovu podataka iz početnog stanja u finansijskom  knjigovodstvu (FK) u tekućoj godini,
* kolona 003 početni datum(01.01.2020) krajnji datum (31.12.2020) - način 0023 - Bez formiranja kolone. Ukoliko je bilo korekcije početnog stanja za prethodnu godinu,  podatke je potrebno upisati direktno u tabelarnom pregledu obrasca.

Primer izbora načina formiranja kolona za bilans uspeha za 2020. godinu:

* kolona 001 početni datum (01.01.2020) krajnji datum (31.12.2020.) -  način 0018 - Formiranje kolone na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva (FK) u tekućoj  godini, bez stavova zaključnih knjiženja osim za konta 34 i 35
* kolona 002 početni datum(01.01.2020) krajnji datum (31.12.2020) - način 0023 - Bez formiranja kolone. Ovu kolonu unosite ručno.
 
II) Tabelarni pregled
Po kreiranju obrasca, u tabelarnom pregledu je moguće, ukoliko je potrebno, uneti odgovarajuće izmene. Za formiranje xml datoteke za učitavanje u aplikaciju PU CG potrebno je kliknuti na ikonicu u dnu pregleda 'FI PU CG', i potom odrediti lokaciju  i naziv pod kojim ćemo snimiti fajl.
       
Nakon ovog koraka imaćete spreman fajl za učitavanje u aplikaciju PU CG.

III) Štampa obrazaca
Formirane obrasce je moguće odštampati.

Registar zaposlenih - izmena (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 444 od 03.02.2021.godine

--- Zakonske izmene obrazaca za Registar zaposlenih ---

U skladu sa izmenama Zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, vezano za izmene strukture i sadržaju podataka, preduzeće "Infosys" je pripremilo odgovarajuće programsko rešenje.

a) Dorade na obrascima

Obrazac 1:
Za Obrazac 1 omogućen unos novih polja: "Platni razred" i "Datum dejstva promene", na opciji Šifarnici/Podaci o zaposlenima/ RZ-pogled

Obrazac 2:
Za Obrazac 2 omogućen unos datum dejstva promene, unosi se na zaglavlju evidencije ugovora, opcija Drugi prihodi/Evidencija ugovora.

-U obrazac se upisuje veći od dva datuma: datum u podacima o zaposlenima i podatak o datumu u evidenciji ugovora.
Npr. ako se 10. u mesecu promeni ugovoreni iznos na zaglavlju ugovora, a u podacima o zaposlenima se 20. promeni mesto prebivališta, tada se u Obrazac 2 kao datum dejstva promene upisuje 20. u mesecu za koji se predaje.

Obrazac 4:
Za obrazac 4 omogućen unos šifre programa i projekta i to:

1. Za Obračun zarada: podaci se unose na dijalogu za obračun, opcija Zarada/Obračun/Obračun zarada/kartica Opcije
2. Za Druga primanja zaposlenih: na zaglavlju primanja, opcija Druga primanja zaposlenih/Evidencija primanja
3. Za Druge prihode: na zaglavlju ugovora, opcija Drugi prihodi/Evidencija ugovora

b) Na inicijalizaciji za RZ omogućen upis datuma dejstva promene za izabrane zaposlene. Opcija Šifarnici/Podaci o zaposlenima/RZ-pogled/Okruženje/Inicijalizacija RZ

c) Ažurirati šifarnike i i po potrebi podatke o zaposlenima: npr. šifra radnog mesta, šifra stručne spreme, vrsta zaposlenja,...

Po kreiranju svakog obrasca proveriti podatke.

Dorada se nalazi u K2021 podršci.

PRVE RADNJE U 2021. GODINI (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 443 od 28.12.2020.godine

ŽELIMO VAM SREĆNE NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE PRAZNIKE.

DEŽURSTVO 1. i 2. januara:
--------------------------
Obaveštavamo Vas da je nas prvi redovan radni dan u 2021.god. u ponedeljak 04.01.2021.god.
Za hitne i kraće intervencije smo obezbedili dežurstvo 1. i 2. januara od 09 do 14 sati, tako da, ako postoji potreba, možete pozvati našu kancalariju u Uzicu, ili nam poslati imejl na adresu office@infosys.rs.
--------------------------


*** PRVE RADNJE (KORACI) u 2021. GODINI ***

PRE SVEGA 2020.GODINA (Info2020)
--------------------------------
1 - Potrebno je prvo da sredite robno-materijalno u 2020.godini
Podsećamo Vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjiženja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viškove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

POTOM RADNJE U NOVOJ, 2021. GODINI (Info2021)
---------------------------------------------
2 - Uradite prenos šifarnika i početnih stanja u 2021.godinu

Skrećemo pažnju na veoma važne prve radnje (prve korake) koje treba da obavite u programu za 2021, ako imate robno.

Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:

1. Prepis šifarnika
Šifarnici se mogu prepisati (povući) iz 2020.godine sa ili bez brisanja postojećeg šifarnika u 2021. godini, sa uskladjivanjem sa 2020.godinom.

2. Prepis početnih stanja
Početna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obično se prvo urade samo kupci i dobavljaci, a kasnije ostalo.

--- video uputstva ---
Na levoj strani ekrana nakon ulaska u Infosys program je opcija "Video Uputstva" gde možete pogledati video uputstva za neke od ovde opisanih radnji. Takođe link za video uputstva su i u okviru ovog obaveštenja pri vrhu.

Pošto šifarnici i početna stanja mogu da utiču na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... važno je da znate da kvalitet ovog Vašeg obavljenog posla može uticati na tačnost izrade dokumenata kao što su: fakture, otpremnice, gotovinski računi, ... Zato Vam preporučujemo da posebno obratite pažnju na prepis šifarnika, cenovnika, komercijalnih uslova prodaje, finansijskog i robnog početnog stanja, itd ... kao i da prekontrolišete svoje prve izradjene dokumente u 2020.godini (fakture, otpremnice, gotovinske račune, predračune, ...).


--- Početni brojevi dokumenata ---

Obratite pažnju na početne brojeve robnih dokumenata u 2021.godini u smislu broja cifara sa vodećim nulama. Na primer ako u poslovnoj godini očekujete da ćete imati više od 9,999 a manje od 99,999 kalkulacija onda početni broj treba da bude "00001" a ne recimo "0001". I tako za svaku vrstu dokumenata, a vodeći računa o predvidjenoj maksimalnoj dimenziji broja. U slučaju brojeva faktura obratite pažnju da kontrolni broj i crtica, kao i slovo "S" za stornirane fakture, ulaze u ukupan broj znakova te da ukupan broj znakova u broju obradjene fakture ne sme da predje 10. Da ne bi došlo do preklapanja brojeva raznih vrsta robnih dokumenata (kalkulacije, fakture, otpremnice, ostali dokumenti, ...) razmislite o uvođenju opsega brojeva kao i o eventualnom uvođenju početne slovne oznake po vrstama robnih dokumenta.
U Infosys programu postoji parametar "PRVI_BR_DOK" (Opcija "Servis / parametri / parametri") čijim podešavanjem se može postići da se prvi broj dokumenta automatski dodeli na željeni način.

FAKTURE ZA ODRŽAVANJE PROGRAMA (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 423 od 06.12.2019.godine

--- Obaveštenje za korisnike kojima je poslata štampana faktura za održavanje programa posredstvom "JP Pošta Srbije" ---

Zbog obustave rada u "JP Pošta Srbije", moguće je značajno kašnjenje u prijemu naših originalnih štampanih faktura za mesečno održavanje, iako smo ih blagovremeno poslali. Zbog toga smo našim korisnicima za koje imamo evidentiranu njihovu imejl adresu poslali informaciju o ovoj fakturi i elektronskim putem. Na osnovu ove informacije možete izmiriti obavezu po ovoj fakturi.
Ukoliko imejl adresa na koju smo Vam poslali ovu fakturu nije adekvatna, molimo da nas obavestite o imejl adresi na koju Vam je možemo poslati ili da prosledite ovaj imejl odgovarajućoj službi.

Za sve dodatne informacije nas možete kontaktirati na telefon 031/511-455.

SUSPENZIJA DEŽURSTVA SUBOTAMA (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 430 od 20.03.2020.godine

--- Suspenzija dežurstva subotama za vreme vanrednog stanja ---


Poštovani korisnici,

obaveštavamo vas da Infosys neće obavljati dežurstvo subotama dok traje vanredno stanje.
Ukoliko imate potrebu za hitnom intervencijom subotama, možete nam za istu poslati zahtev imejlom. Naša imejl adresa je office@infosys.rs. Potrebno je da što bolje, preciznije i detaljnije opišete situaciju koju imate. Mi ćemo pokušati da se organizujemo da vam pružimo uslugu istog dana, ali ukoliko ne budemo u mogućnosti intervenciju ćemo evidentirati i odložiti je za prvi radni dan (za ponedeljak). Podsećamo vas da subota u Infosysu nije radni dan.

Odluka je doneta u skladu sa novonastalom situacijom u vezi Coronavirusa, kao i na bazi preporuka nadležnih organa da što manje zaposlenih boravi na poslu u firmama, da se radi od kuće ukoliko je, i koliko je, to moguće, da se koristi neki vid samoizolacije po mogućstvu, kao i da se što više smanji kretanje ljudi.

Molimo vas za razumevanje.


Infosys doo
Užice

Telefoni u poslovnici Beograd (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 432 od 18.5.2020.godine

--- Izmena kontakt telefona kancelarije Beograd ---

Poštovnai korisnici,
Obaveštavamo vas da naša poslovnica "Beograd" neće biti dostupna na broju 011/3117688 narednih 7 dana. Brojevi na koje možete da kontaktirate poslovnicu "Beograd" tokom narednih 7 dana su:

1. 011 3149859
2. 011 3121884
3. 011 3121535

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 417 od 02.09.2019.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2019_3.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.06.2019.god - 31.08.2019.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2019 i J2019 za verziju programa V2019.

--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 421 od 30.11.2019.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2019_4.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.09.2019.god - 30.11.2019.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2019 i J2019 za verziju programa V2019, ili K2020 i J2020 za verziju programa V2020.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 429 od 02.03.2020.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2020_1.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.12.2019.god - 29.02.2020.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2019 i J2019 za verziju programa V2019, ili K2020 i J2020 za verziju programa V2020.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 422 od 30.11.2020.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2020_4.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.09.2020.god - 30.11.2020.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2020 i J2020 za verziju programa V2020, ili K2021 i J2021 za verziju programa V2021.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 401 od 03.12.2018.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2018_4.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.09.2017.god - 30.11.2018.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K171201 i J171201, ili K2019 i J2019 za verziju programa V2019.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

O B A V E Š T E NJ E (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 408 od 04.01.2019.godine

--- Infosys ne radi na Božić, 7. januara 2019.godine ---

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 410 od 03.03.2019.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2019_1.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.12.2018.god - 28.02.2019.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2019 i J2019 za verziju programa V2019.

--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 413 od 04.06.2019.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2019_2.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.03.2019.god - 31.05.2019.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2019 i J2019 za verziju programa V2019.

--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Opšti uslovi (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 414 od 10.06.2019.godine

--- Izmena i dopuna Opštih uslova ---

Obaveštavamo vas da su izmenjeni Opšti uslovi ustupanja na korišćenje Infosys poslovnog softvera u sledećem delu:

- Izmenjen je član 26. koji predstavlja opis potrebne konfiguracije računarskog hardvera i sistemskog softvera, u smislu što je preciznije definisan.

- Dodat je član 29. o poverljivim informacijama.

- Prethodni brojevi članova od 29. pa do kraja teksta, uvećani su za 1.

- Izmenjeno je nekoliko pravopisnih grešaka

Nova verzija dokumenta Opšti uslovi je postavljena na naš sajt www.infosys.rs.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 434 od 01.06.2020.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2020_2.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.03.2020.god - 31.05.2020.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih K2020 i J2020 za verziju programa V2020.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 435 od 01.09.2020.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2020_3.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.06.2020.god - 31.08.2020.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih K2020 i J2020 za verziju programa V2020.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

InfoAPI verzije 0 (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 438 od 21.9.2020.godine

--- Obaveštenje korisnicima o prestanku aktivnog razvoja InfoAPI verzije 0 ---


Infosys je u novembru 2017. godine zvanično prešao na upotrebu InfoAPI verzije 1.

Sa InfoAPI verzije 1 uveden je napredniji protokol koji je pre svega unapređen u smislu strožije kontrole ispravnog rada API klijenata i veće bezbednosti podataka.

Infosys preporučuje da se svi InfoAPI klijenti koji rade po protokolu 0 usaglase sa protokolom verzije 1.

Infosys je prelaskom na InfoAPI verzije 1 prestao sa podrškom razvoju API klijenata za InfoAPI verzije 0.

Od 1. septembra 2020. godine Infosys podršku za InfoAPI verzije 0 svodi samo na nužno održavanje. To znači:

- Kod korisnika koji tek uvode InfoAPI neće se omogućavati rad sa klijentima verzije 0.

- Kod korisnika koji od ranije upotrebljavaju InfoAPI verzije 0 i imaju klijentske aplikacije koje rade po tom protokolu, to će biti omogućeno i ubuduće.

- Održavanje InfoAPI verzije 0 se vrši samo u slučaju da se pojave kritične greške u InfoAPI verzije 0 koje ometaju ispravnu komunikaciju sa InfoAPI serverom po protokolu verzije 0.

- Ne vrše se intervencije na InfoAIP verzije 0 vezano za probleme koji nastaju zbog spoljnih faktora: promena verzije operativnog sistema, spoljnih sistemskih biblioteka, promena u obliku podataka koji nisu previđeni protokolom verzije 0 i slično.


Ukratko, kako ovo utiče na korisnike:

Korisnici koji su do sada imali API klijente koji rade po protokolu verzije 0 i dalje normalno nastavljaju da ih koriste. Ako uvode nove klijente, novi klijenti moraju raditi po protokolu 1. Preporučuje se da se klijenti verzije 0, ako je to moguće, usklade sa protokolom verzije 1 ali to nije obavezno.

Korisnici koji do sada nisu imali InfoAPI, prilikom instalacije će dobiti InfoAPI verzije 1 i svi klijenti će morati da rade po tom protokolu.


Protokol InfoAPI verzije 1

Uputstvo za upotrebu InfoAPI po protokolu verzije 1 možete preuzeti sa
http://podrska.infosys.rs/infoapi/upotreba-API-funkcija.zip. Ovo
uputstvo je namenjeno programerima koji rade razvoj API klijenata.

Novi Zakon o el. fiskalizaciji u CG (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 441 od 25.11.2020.godine

--- O B A V E Š T E NJ E broj 2 ---
Novi Zakon o elektronskoj fiskalizaciji u Crnoj Gori ---


Poštovani,

Infosys radi na izradi programskog rešenja za elektronsku fiskalizaciju u Republici Crnoj Gori. Da bi programsko rešenje radilo, neophodno je da naši korisnici, odnosno poslovni subjekti u Crnoj Gori imaju digitalni sertifikat za fiskalizaciju. Ovo važi za izdavanje računa i u veleprodaji i u maloprodaji, odnosno i za bezgotovinsko i za gotovinsko plaćanje. Da bi se ovaj sertifikat dobio, neophodno je da blagovremeno podnesete zahtev za njegovo izdavanje nadležnim institucijama.

Pored ovoga, neophodno je da se prilikom fiskalizacije računa zna ko je proizvođač i održavalac softvera, odnosno da se evidentiraju svi odgovarajući kodovi za ove podatke. Infosys se neće registrovati kao poslovni subjekt u centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore, tako da neće biti registrovan ni naš softver na taj način. Predložili bismo Vam da se sami registrujete kao proizvođači i održavaoci softvera putem propisane procedure na portalu Poreske uprave. Dobijeni kodovi bi se evidentirali kao određeni parametri u programu i prosleđivali bi se prilikom elektronske fiskalizacije svakog računa. Ovakva registracija ne utiče na ugovorne obaveze i prava obeju strana, odnosno postojeći ugovor o održavanju programa između korisnika i Infosysa i dalje važi.

Alternativa je da se kao proizvođač/održavalac softvera evidentira poslovni subjekt sa kojim bi Infosys napravio ugovor ili dogovor da može da obavlja taj posao. Ipak, zbog nejasnoća u pogledu uloge i odgovornosti proizvođača softvera, smatramo da treba izbeći ovu varijantu.

Infosys će u novoj verziji programa, koju smo planirali da instaliramo kod Vas u toku sledećeg meseca, omogućiti testiranje fiskalizacije nad Vašim podacima. Preduslov je da imate potreban digitalni sertifikat i kodove. Testiranje bi se sprovodilo na osnovu veze sa testnim serverom Poreske uprave. Kada propisi stupe na snagu, veza će se uspostavljati sa produkcionim serverom Poreske uprave.

Inače, poznato nam je da u ovom trenutku postoji više nedoumica vezanih za proces elektronske fiskalizacije u smislu početka primene i razrešenja specifičnih situacija. Infosys prati propise i njihova tumačenja i reagovaće u skladu sa njima.
Što se tiče orijentacionih cena za novouvedene programske segmente koji omogućavaju vezu sa elektronskim fiskalnim servisom, one ostaju kao što su navedene u prethodnom našem dopisu. U slučaju potrebe za eventualnim uslužnim fakturisanjem koje bi za svoje klijente sprovodila agencija za knjigovodstvo, kao korisnik Infosys programa, cena će se naknadno odrediti.

Elektronsko dostavljanje dokum. UIO (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 440 od 20.11.2020.godine

--- Elektronsko dostavljanje dokumenata UIO - formiranje CSV fajlova za E - nabavke i E - isporuke ---

Upustvo se može skinuti klikom na web link ovog obaveštenja.

Novi Zakon o el. fiskalizaciji u CG (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 439 od 22.10.2020.godine

--- O B A V E Š T E NJ E ---
Novi Zakon o elektronskoj fiskalizaciji u Crnoj Gori ---


Poštovani,

Infosys već više od 25 godina posluje na tržištu Crne Gore, nadamo se na obostrano zadovoljstvo. Uspešno smo ispratili brojne izmene propisa, kao i druge potrebe za efikasnom softverskom podrškom na ovom području. Međutim, novim Zakonom o fiskalizaciji u Crnoj Gori došlo je do suštinskog uslovljavanja delatnosti softverskih firmi u segmentu izrade računa-faktura (veleprodaja, usluge, maloprodaja). Ovakva situacija je predviđena u
dokumentu "Opšti uslovi ustupanja prava na korišćenje Infosys poslovnog softvera" (član16). Infosys je analizirao Zakon, pravilnik, uputstvo za fiskalni servis, tehničko uputstvo, prati vebinare, prati pitanja i odgovore na sajtu Poreske uprave Crne Gore. Uputstva koja se objavljuju za sada se u proseku menjaju na sedmičnoj bazi, nekada i češće, što dodatno otežava naš rad. Postoje nejasnoće i oko rada sa novim elektronskim sertifikatima i tokenima (nema objašnjeno u tehničkom uputstvu), koji se još ne izdaju u Crnoj Gori (najavljeno je izdavanje početkom novembra), a što onemogućuje naš rad. Postavili smo više pitanja korisnicima, Poreskoj upravi i drugim institucijama u Crnoj Gori, i zaključili smo da postoji još mnogo otvorenih i nerazjašnjenih pitanja. Testno okruženje je proradilo tek 20.10.2020.godine, vremena za softverski razvoj i testiranje je malo preostalo, to jest nedovoljno je.
Napomena: Za sada ne postoji uslovljavanje atestiranja softvera, ali je u budućnosti i to moguće da se desi, što bi bio novi nepovoljan momenat za opstanak Infosysa na tržištu Crne Gore.

Pored ovoga, neophodno je da se i vi potpuno upoznate sa novim propisima iz ove oblasti i da blagovremeno sprovedete sve korake (registracija firme u fiskalnom servisu, registracija poslovnog prostora, evidentiranje
operatera, itd…).

Novi programski segment za elektronsku fiskalizaciju, ako se uspešno realizuje, zvaće se EFI_CG (Elektronska Fiskalizacija u Crnoj Gori).

I pored svih navedenih otežavajućih okolnosti, nejasnoća i nepostojećih adekvatnih uslova za rad, mi ćemo maksimalno pokušavati i truditi se da pratimo zbivanja u nameri da napravimo novi programski segment za elektronsku fiskalizaciju (EFI_CG). Ne možemo garantovati da ćemo u ovome uspeti jer mnoge otežavajuće
okolnosti koje smo naveli ne zavise od nas, to jest na njih ne možemo da utičemo. Ako ipak uspemo, najverovatnije ćemo angažovati jedan privredni subjekt iz Crne Gore koji će biti održavalac Infosys softvera u smislu Zakona o
elektronskoj fiskalizaciji u Crnoj Gori. Takođe napominjemo da možete i vi kao privredni subjekat biti održavalac softvera u smislu ovog Zakona, a Infosys bi, kao i do sada, međusobnim ugovorom s vama preuzeo sve obaveze u vezi održavanja softvera.

Ukoliko se problemi razreše i uspemo da izradimo programski segment EFI_CG, mogu se očekivati orijentacione cene:
- Za veleprodaju i usluge, jedna licenca po serveru je 500 eura, mesečno održavanje 5%PBZ.
- Za maloprodaju, jedna licenca po radnoj stanici (kasi) je 100 eura, mesečno održavanje 1%PBZ.

Na primer:
- Ako firma, naš korisnik, ima samo veleprodaju i usluge, orijentaciona cena licenci za EFI_CG bi bila: 500 eura,
održavanje 5% PBZ.
- Ako je firma, naš korisnik, agencija za računovodstvo i potreban joj je EFI_CG za fakturisanje sopstvenih usluga,
orijentaciona cena licenci za EFI_CG bi bila: 500 eura, održavanje 5% PBZ.
- Ako firma, naš korisnik, ima veleprodaju i 3 maloprodajna objekta (u svakom po jedna "kasa"), orijentaciona
cena licenci za EFI_CG bi bila: 500 + 3 X 100= 800 eura
- Ako firma, naš korisnik, ima 3 maloprodajna objekta, nema veleprodaju niti fakturisanje usluga, orijentaciona
cena licenci za EFI_CG bi bila: 3 X 100 = 300 eura, održavanje 3% PBZ.
- Ako firma, naš korisnik, ima/kupi samo segment za fakturisanje (FAKT+EFI_CG za veleprodaju ili usluge), cena
licence će se posebno utvrditi i ugovoriti.

eTurista - Internet portal (JOB: REC, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 436 od 10.09.2020.godine

===================================================
eTurista - prijava i odjava korisnika ugostiteljskih usluga ===================================================

eTurista - prijava i odjava korisnika ugostiteljskih usluga

Dorada je urađena na osnovu Pravilnika o načinu unošenja, rada, vođenja i korišćenja centralnog informacionog sistema i njegovoj sadržini i vrsti podataka "Sl. glasnik RS" br. 87/2020 od 19.juna 2020. godine, koji je stupio na snagu 27. juna 2020. godine, a primenjuje se od 01. oktobra 2020. godine. Članom 7. tačka 17) Zakona o ugostiteljstvu propisana je obaveza ugostitelja da unosi podatke o korisniku usluge smeštaja dnevno i uredno, na propisan način.

Podaci o korisnicima usluge smeštaja sadrže:
- za domaće državljane: ime i prezime, dan, mesec i godinu rođenja, adresu stanovanja, vrstu pružene usluge, podatke o smeštajnoj jedinici, datum i čas dolaska i odlaska, način i razlog dolaska, kao i druge relevantne podatke
- za strane državljane: ime i prezime, dan, mesec i godinu rođenja, državljanstvo, vrstu, broj i datum izdavanja strane putne isprave, datum i mesto ulaska u Republiku Srbiju, datum do kog je odobren boravak u Republici Srbiji, vrstu pružene usluge, podatke o smeštajnoj jedinici, datum i čas dolaska i odlaska, način i razlog dolaska, kao i druge relevantne podatke

Članom 8. Pravilnika propisano je da se na osnovu podataka o dužini boravka korisnika usluga smeštaja, kao i o pravu na umanjenje ili oslobađanje od plaćanja boravišne takse, preko CIS-a vrši ukupan obračun zaduženja boravišne takse svakog prvog u mesecu za prethodni mesec.

Internet portal nalazi se na adresi www.eturista.gov.rs gde se mogu pronaći korisnička uputstva i često postavljana pitanja.

U cilju automatske prijave i odjave korisnika ugostiteljskih usluga, uvedeni su novi šifarnici i podaci:
- šifarnik za mesto ulaska u Republiku Srbiju, unosi se u podacima o gostu
- šifarnik načina dolaska, unosi se na podatku o rezervaciji
- matični brojevi mesta i opština, unosi se u podacima o gostima
- podatak o vrsti pruženih usluga, definiše se “Vrsta usluge” na opciji “Šifarnici/Paket usluga”
- podatak o umanjenju boravišne takse, definiše se “Oznaka za umanjenje boravišne takse” na opciji “Šifarnici/Šifarnik gostiju/Tip deteta”
- podatak o putnoj ispravi, definiše se “eTurista oznaka” na opciji “Šifarnici/Šifarnik gostiju/Putna isprava”
- oznaka zemlje, definiše se “Oznaka” na opciji “Šifarnici/Šifarnik država”
- identifikator objekta na opciji “Održavanje/Parametri hotelske recepcije” kartica “Dodatni parametri” podatak “Matični broj, MUP/eTurista”, gde se pored postojećeg broja koji je korišćen za prijavu gosta u MUP unosi novi broj
- sprat smeštajne jedinice, unosi se na opciji “Šifarnici/Šifarnik soba/Podaci o sobama”

Zbog velikog broja podataka, npr. oznaka zemlje ili matični broj mesta i opštine, neki podaci su upisani podrškom, ali je NEOPHODNO proveriti ih. Na dalje su to podaci koje je potrebno samostalno ažurirati.

Na opciji “Izveštaji/eTurista – prijava i odjava” vrši se prijava i odjava korisnika ugostiteljskih usluga. Osim gostiju koji prvi put dolaze ili odlaze, na pregledu će se pojaviti i gosti koji su u toku dana izvršili zamenu sobe ili paketa usluga (promena vrste usluge), ali i gosti kod kojih je iz bilo kog razloga potrebno izvršiti izmenu prijave ili odjave (npr. greška u unosu nekog podatka o gostu) što se postiže upisom “D” u podatak “eTurista” na opciji “Unos podataka o gostu”. Na pregledu je moguće proveriti podatke i po potrebi ih ažurirati, opcija “Okruženje/Unos podataka o gostu”. Po prijavi ili odjavi gosta, proveriti tačnost učitanih podataka na portalu eTurista.


e-Račun (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 437 od 14.9.2020.godine

--- Dostavljanje računa (faktura) u elektronskom obliku ---


Poštovani korisnici InfoSys poslovnog softvera,

Prosleđujemo Vam nekoliko informacija u vezi prenosa faktura elektronskim putem.

- Postoji Nacrt novog Zakona o računovodstvu koji će se, ako se usvoji, primenjivati od 01.06.2021. ili od 01.01.2022. godine.
U članu 9. nacrta piše da će se fakture dostavljati u elektronskom obliku.
Elektronski oblik fakture mora imati i svoju vizuelnu predstavu koji omogućava neki program za tu namenu. Uobičajeni takav format je PDF.
Kreiranje fakture u PDF formatu je odavno omogućeno u programu InfoSys.

- Način overe elektronskog dokumenta je već preciziran Zakonom i Mišljenjem ministarstva.
Ukoliko korisnik želi da overi fakturu elektronskim potpisom to sada mora uraditi izvan programa InfoSys.

- Način dostave računa (fakture) u elektronskom obliku nije Zakonom preciziran i do sada je Email bio uobičajen.
Na tržištu se pojavilo nekoliko "provajdera" za prenos elektronskih faktura, korišćenjem web servisa i sopstvenih portala.
InfoSys sada ispituje mogućnosti i prednosti povezivanja, i analizira potrebne izmene u programu radi praćenja statusa izlazne fakture (nije poslata, poslata provajderu, kupac preuzeo...). Uz PDF će se slati i XML fajl sa podacima o izlaznoj fakturi koji bi u budućnosti mogao biti korisni kupcu.

Infosys će Vam ponuduti opciju za prenos elektronskih dokumenata, kada bude sve zakonom precizirano i opcija u programu bude završena i istestirana.

Preuzimanje kursne liste NBS (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 433 od 19.5.2020.godine

--- Problem u vezi preuzimanja kursne liste NBS ---

Primećeno je da se preuzimanjem kursne liste NBS dobijaju podaci od petka 15.05.2020, a ne aktuelni podaci. Prema Infosys programskom rešenju, podaci o kursnoj listi NBS se preuzimaju API protokolom posredstvom servisa kurs.resenje.org. Ovaj servis trenutno ne prikazuje ažurne podatke za datume nakon 15.05.2020, nego vraća kurs na dan 15.05.2020. Očekujemo da će se problem na ovom servisu ubrzo rešiti.

Podsećamo da Infosys ne garantuje funkcionalnost ove opcije zbog komunikacije sa softverom drugih proizvođača, kao što je navedeno u Opštim uslovima, član 14.

Formiranje virmana iz obustava (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 431 od 8.5.2020.godine


---Formiranje virmana iz arhive obustava---

Urađena je odgovarajuća dorada u programu, vezano za formiranje virmana iz obustava.

1. Formiranje isplata vrši se pomoću opcije Druge evidencije/Isplata zaposlenima/Evidencija primanja.
Na tab-u "Isplata zaposlenim" potrebno je čekirati "Novi dopis iznosa za isplatu".
Na tab-u "Dopis iz arhive obustava", potrebno je:
- u izboru isplata čekirati odgovarajuću isplatu,
- u polju "Kreditor" uneti odgovarajuću šifru kreditora,
- u polju "Redni broj" uneti redni broj obustave.
Potvrdom unetih podataka na "OK", dobija se spisak za isplatu po zaposlenima.
U tabelarnom pregledu postoji mogućnost izmene iznosa, brisanja primanja kao i dodavanja novog primanja za isplatu.
Iz tabelarnog pregleda omugućena je štampa spiska za isplatu i isplatnih listića.

2. Formiranje virmana vrši se pomoću opcije Druge evidencije/Isplata zaposlenima/Virmanski nalozi.
Na dobijenom dijalogu potrebno je uneti odgovarajuće podatke kao i čekirati "Isplata zaposlenim direktno na tekuće račune",
ukoliko je u rasporedu po bankama, u podacima o zaposlenim, unet indikator "P" - Spisak sa partijama zaposlenih.

3. Formiranje TXT fajla vrši se pomoću opcije Druge evidencije/Isplata zaposlenima/eBanking slanje naloga.
Na dijalogu čekirati "Bez nove izrade naloga za prenos".
Pomoću dugmeta "Naredni", prelazite na sledeće tabove i unosite ostale neophodne podatke.

Dorada se nalazi u kumulativnoj podršci K2020.

Nemat.ulag. u prikazu POA obrasca (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 428 od 28.02.2020.godine

---Dopune u obračunu poreske amortizacije za nematerijalna ulaganja i prikazu u POA obrascu---

Prema tumačenju nekih računovodstvenih časopisa amortizacija za nematerijalna ulaganja aktivirana počev od 2019. godine treba da se prikažu u POA obrascu. Ukoliko želite da program radi na takav način, potrebno je da:
- Instalirate programske dopune iz kumulativne podrške K2020
- Za nematerijalna ulaganja aktivirana počev od 1.1.2019. u šifarniku OS evidentirate poresku grupu "PNU" umesto "NU". Poreska grupa "NU" ostaje za nematerijalna ulaganja aktivirana u 2018. godini.
- Ponovite obračun poreske amortizacije kako bi štampa za grupu "PNU" bila posebna.
- Ponovo uđete u evidenciju za POA obrazac i odštampate sam obrazac. Na obrascu, u polju "Iznos amortizacije koji se priznaje kao rashod u poreskom periodu" će biti uključena i amortizacija nematerijalnih ulaganja sa evidentiranom poreskom grupom "PNU".

Izmene obrasca PB-1 i PDP (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 427 od 22.02.2020.godine

---Izmene obrasca PB-1 i PDP---

U skladu sa izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, vezano za izmenu obrasca PB-1 i PDP, pripremljeno je odgovarajuce programsko resenje.

Izmenjena je forma sledecih obrazaca:

- PB-1 - Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica, opcija Finansijsko/Obrasci/Porez na dobit pred.-pom.obr/Obrazac PB-1
- PDP - Poreska prijava za akontaciono - konacno utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica, opcija Finansijsko/Obrasci/Porez na dobit pred.-pom.obr/Obrazac PDP-novi/PDP obrazac.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K2020.

Poreska amortizacija (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 426 od 07.02.2020.godine

---Poreska amortizacija ---


Urađene su određene programske izmene zbog donošenja novog Pravilnika o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe u Republici Srbiji.
Programske izmene se nalaze u kumulativnoj podršci K2020, kao i zakonskoj podršci ZPOA_OS. Programske izmene se odnose na:

1) Novonabavljena OS u 2019. i narednim godinama. Ovim OS treba dodeliti poreske grupe od „P1“ do „P5“, u skladu sa ovim pravilnikom.
Ove grupe će se nakon puštanja kumulativne podrške pojaviti u spisku poreskih grupa. Ukoliko ste poreska dokumenta kreirali kada nisu bile evidentirane grupe
po ovoj nomenklaturi, potrebno je ponovno kreiranje poreskih dokumenata.

2) Obračun za stare poreske grupe „2“ do „5“ je prilagođen Pravilniku (dodatni kriterijum je da se saldo grupe svodi na nulu kada se isti spusti ispod zadatog procenta
od salda na dan 31.12.2018). Treba obrabiti pažnju na situacije kada se doknjižavaju stalna sredstva iz ovih grupa, jer u zavisnosti od odnosa vrednosti doknjiženja i
knjigovodstvene vrednosti se različito postupa. Program ovo ne reguliše automatski, već je neophodno uneti odgovarajuća dokumenta. Kao pomoć, na okruženju bilansnih
dokumenata OS se nalazi nova opcija ("OS,SI / Dokumenta OS", zatim "Okruženje / Dodatne opcije / Pripadajuća vrednost OS") koja za svako OS sa dokumenta prikazuje
njegovu pripadajuću vrednost u poreskoj grupi.

3) Za nematerijalna ulaganja treba upisati poresku grupu "NU". Za njih se radi poseban obračun.

4) Uvedena je opcija „OS, SI / Obračuni OS / Evidencija za POA“ koja prikazuje podatke predviđene pravilnikom. Ovaj pregled se može odštampati. Na okruženju ove opcije
se nalazi opcija za pregled i štampu POA obrasca. Na osnovu ovog obrasca se utvrđuje iznos koji se priznaje u poreskom bilansu.

Napomena: Prema našem mišljenju, neke situacije koje reguliše novi Pravilnik nisu dovoljno jasne, pa su moguće programske dorade ukoliko se pojave dodatma tumačenja.

!!! NEOPHODNO JE ISKONTROLISATI PORESKI OBRAČUN I DODATNE EVIDENCIJE !!!

PRVE RADNJE U 2020. GODINI (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 425 od 01.01.2020.godine

ŽELIMO VAM SREĆNE NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE PRAZNIKE.

DEŽURSTVO 1. i 2. januara:
--------------------------
Obaveštavamo Vas da je nas prvi redovan radni dan u 2020.god. u petak 03.01.2020.god.
Za hitne i kraće intervencije smo obezbedili dežurstvo 1. i 2. januara od 09 do 14 sati, tako da ako postoji potreba možete pozvati našu kancalariju u Uzicu, ili nam poslati imejl na adresu office@infosys.rs.
--------------------------


*** PRVE RADNJE (KORACI) u 2020. GODINI ***

PRE SVEGA 2019.GODINA (Info2018)
--------------------------------
1 - Potrebno je prvo da sredite robno-materijalno u 2019.godini
Podsećamo Vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjiženja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viškove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

RADNJE U 2020. GODINI (Info2020)
--------------------------------
2 - Uradite prenos šifarnika i početnih stanja u 2020.godinu

Skrećemo pažnju na veoma važne prve radnje (korake) koje treba da obavite u programu za 2019, ako imate robno.

Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:

1. Prepis šifarnika
Šifarnici se mogu prepisati iz 2018.godine sa ili bez brisanja postojećeg šifarnika u 2020. godini, sa uskladjivanjem sa 2019.godinom.

2. Prepis početnih stanja
Početna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obično se prvo urade samo kupci i dobavljaci, a kasnije ostalo.

--- video uputstva ---
Na levoj strani ekrana nakon ulaska u Infosys program je opcija "Video Uputstva" gde možete pogledati video uputstva za neke od ovde opisanih radnji. Takođe link za video uputstva su i u okviru ovog obaveštenja pri vrhu.

Pošto šifarnici i početna stanja mogu da utiču na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... važno je da znate da kvalitet ovog Vašeg obavljenog posla može uticati na tačnost izrade dokumenata kao što su: fakture, otpremnice, gotovinski računi, ... Zato Vam preporučujemo da posebno obratite pažnju na prepis šifarnika, cenovnika, komercijalnih uslova prodaje, finansijskog i robnog početnog stanja, itd ... kao i da prekontrolišete svoje prve izradjene dokumente u 2020.godini (fakture, otpremnice, gotovinske račune, predračune, ...).


--- Početni brojevi dokumenata ---

Obratite pažnju na početne brojeve robnih dokumenata u 2020.godini u smislu broja cifara sa vodećim nulama. Na primer ako u poslovnoj godini očekujete da ćete imati više od 9,999 a manje od 99,999 kalkulacija onda početni broj treba da bude "00001" a ne recimo "0001". I tako za svaku vrstu dokumenata, a vodeći računa o predvidjenoj maksimalnoj dimenziji broja. U slučaju brojeva faktura obratite pažnju da kontrolni broj i crtica, kao i slovo "S" za stornirane fakture, ulaze u ukupan broj znakova te da ukupan broj znakova u broju obradjene fakture ne sme da predje 10. Da ne bi došlo do preklapanja brojeva raznih vrsta robnih dokumenata (kalkulacije, fakture, otpremnice, ostali dokumenti, ...) razmislite o uvođenju opsega brojeva kao i o eventualnom uvođenju početne slovne oznake po vrstama robnih dokumenta.
U Infosys programu postoji parametar "PRVI_BR_DOK" (Opcija "Servis / parametri / parametri") čijim podešavanjem se može postići da se prvi broj dokumenta automatski dodeli na željeni način.

PRVE RADNJE U 2019. GODINI (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 407 od 30.12.2018.godine

ŽELIMO VAM SREĆNE NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE PRAZNIKE.

DEŽURSTVO 1. i 2. januara:
--------------------------
Obaveštavamo Vas da je nas prvi redovan radni dan u 2019.god. u četvrtak 03.01.2019.god.
Za hitne i kraće intervencije smo obezbedili dežurstvo 1. i 2. januara od 09 do 14 sati, tako da ako postoji potreba možete pozvati našu kancalariju u Uzicu, ili nam poslati imejl na adresu office@infosys.rs.
--------------------------


*** PRVE RADNJE (KORACI) u 2019. GODINI ***

PRE SVEGA 2018.GODINA (Info2018)
--------------------------------
1 - Potrebno je prvo da sredite robno-materijalno u 2018.godini
Podsećamo Vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjiženja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viškove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

RADNJE U 2019. GODINI (Info2019)
--------------------------------
2 - Uradite prenos šifarnika i početnih stanja u 2019.godinu

Skrećemo pažnju na veoma važne prve radnje (korake) koje treba da obavite u programu za 2019, ako imate robno.

Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:

1. Prepis šifarnika
Šifarnici se mogu prepisati iz 2018.godine sa ili bez brisanja postojećeg šifarnika u 2019. godini, sa uskladjivanjem sa 2018.godinom.

2. Prepis početnih stanja
Početna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obično se prvo urade samo kupci i dobavljaci, a kasnije ostalo.

--- video uputstva ---
Na levoj strani ekrana nakon ulaska u Infosys program je opcija "Video Uputstva" gde možete pogledati video uputstva za neke od ovde opisanih radnji. Takođe link za video uputstva su i u okviru ovog obaveštenja pri vrhu.

Pošto šifarnici i početna stanja mogu da utiču na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... važno je da znate da kvalitet ovog Vašeg obavljenog posla može uticati na tačnost izrade dokumenata kao što su: fakture, otpremnice, gotovinski računi, ... Zato Vam preporučujemo da posebno obratite pažnju na prepis šifarnika, cenovnika, komercijalnih uslova prodaje, finansijskog i robnog početnog stanja, itd ... kao i da prekontrolišete svoje prve izradjene dokumente u 2019.godini (fakture, otpremnice, gotovinske račune, predračune, ...).


--- Početni brojevi dokumenata ---

Obratite pažnju na početne brojeve robnih dokumenata u 2019.godini u smislu broja cifara sa vodećim nulama. Na primer ako u poslovnoj godini očekujete da ćete imati više od 9,999 a manje od 99,999 kalkulacija onda početni broj treba da bude "00001" a ne recimo "0001". I tako za svaku vrstu dokumenata, a vodeći računa o predvidjenoj maksimalnoj dimenziji broja. U slučaju brojeva faktura obratite pažnju da kontrolni broj i crtica, kao i slovo "S" za stornirane fakture, ulaze u ukupan broj znakova te da ukupan broj znakova u broju obradjene fakture ne sme da predje 10. Da ne bi došlo do preklapanja brojeva raznih vrsta robnih dokumenata (kalkulacije, fakture, otpremnice, ostali dokumenti, ...) razmislite o uvođenju opsega brojeva kao i o eventualnom uvođenju početne slovne oznake po vrstama robnih dokumenta.
U Infosys programu postoji parametar "PRVI_BR_DOK" (Opcija "Servis / parametri / parametri") čijim podešavanjem se može postići da se prvi broj dokumenta automatski dodeli na željeni način.

Smanjenje stope za PIO (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 424 od 21.12.2019.godine

--- Zamena stope za PIO na teret poslodavca u segmentu Obračun zarada ---

U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za izmenu stope doprinosa za PIO na teret poslodavca, potrebno je uraditi odgovarajuća podešavanja (izmenu) stope za obračun i isplatu doprinosa za PIO na teret poslodavca.

Zamenu podataka je potrebno izvršiti kroz sledeće korake:

1. Arhiviranje postojećih stopa poreza i doprinosa;
2. Izmena šifre doprinosa 931 - Doprinos za PIO na teret poslodavca.;
3. Izmena šifre doprinosa 731 - Doprinos za PIO na teret zaposlenog (ovaj korak sprovode korisnici koji imaju obračun za preduzetnika ili osnivača koji nije osiguran po drugom osnovu i nije u radnom odnosu u svom društvu).

Zamena stopa:


1. Arhiviranje postojećih stopa poreza i doprinosa:

U stopama poreza i doprinosa za obračun zarada uveden je datum od kog se iste primenjuju. Prilikom izbora stopa za obračun, uzima se u obzir datum isplate sa inicijalizacije obračuna. Ukoliko se ne unese datum isplate u inicijalizaciji obračuna, stope se primenjuju prema sistemskom datumu.

Pre startovanja zamene podataka, a zbog potrebe ponavljanja nekog od prethodnih obračuna, potrebno je izvršiti arhiviranje stopa poreza i doprinosa.

a) Arhiviranje stopa nalazi se na meniju Zarada /Parametri obračuna/ Stope poreza i doprinosa/ Okruženje/ Promena stopa za obračun - definisanje datuma. Po pozivanju opcije na dobijenom dijalogu neophodno je definisati datum promene stopa za obračun. Potvrdom na "Ok" vrši se arhiviranje stopa koje se primenjuju do unetog datuma arhive i automatsko kopiranje stopa za primenu od unetog datuma. Nakon arhiviranja/kopiranja neophodno je vršiti izmene stopa prema pravilu primene po novom Zakonu. Obračun poreza i doprinosa sa datumom isplate koji je jednak ili je veći od unetog datuma biće po novim stopama koje definišete.

b) Na opciji menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i doprinosa/Okruženje/Pregled arhive stopa za obračun zarada, omogućen je pregled svih datuma početka važenja za koje je izvršeno arhiviranje. Po potrebi, moguće je izvrštiti brisanje stopa iz arhive za odabrani datum. Brisanje se vrši na opciji Zarada/ Parametri obračuna/ Stope poreza i doprinosa/Okruženje/Dodatne opcije/Brisanje stopa po datumu. Po unosu željenog datuma za brisanje biće obrisane sve stope za definisan datum.


2. Izmena šifre doprinosa 931 - Doprinos za PIO na teret poslodavca:

a) Zamena "stope za OBRAČUN" doprinosa za PIO na teret poslodavca -
šifra 931 (sa stare stope 12% na novu stopu 11.5%) :
-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i
doprinosa/Okruženje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 931 - Doprinos za
PIO na teret poslodavca (odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za obracun",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "12" (odabir se vrši pomocu dugmeta
"ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu naredni,
-u predvidjeno polje u stopu uneti "11.5" i sve to potvrditi na OK.

b) Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za PIO na teret poslodavca -
šifra 931 (sa stare stope 12% na novu stopu 11.5%) :
-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i
doprinosa/Okruženje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomocu dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 931 - Doprinos za
PIO na teret poslodavca. Odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno,
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za isplatu",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "12", (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu naredni,
-u predvidjeno polje u stopu uneti "11.5" i sve to potvrditi na OK.

NAPOMENA: Ukoliko koristite olakšice gde je stopa doprinosa za PIO manja u odnosu na stopu za obračun, potrebno je po istom postupku izvršiti zamenu stope za isplatu.3. Izmena šifre doprinosa 731 - Doprinos za PIO na teret zaposlenog
(ovaj korak sprovode korisnici koji imaju obračun za preduzetnika ili osnivača koji nije osiguran po drugom osnovu i nije u radnom odnosu u svom društvu):

Postupak izmene za šifru doprinosa 731 - Doprinos za PIO na teret zaposlenog:

a) Zamena "stope za OBRAČUN" doprinosa za PIO na teret zaposlenog -
šifra 731 (sa stare stope 26% na novu stopu 25.5%) :
-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i
doprinosa/Okruženje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 731 - Doprinos za
PIO na teret zaposlenog (odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za obračun",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "26" (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu naredni,
-u predvidjeno polje u stopu uneti "25.5" i sve to potvrditi na OK.

b) Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za PIO na teret zaposlenog -
šifra 731 (sa stare stope 26% na novu stopu 25.5%) :
-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i
doprinosa/Okruženje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 731 - Doprinos za
PIO na teret zaposlenog. Odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno,
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za isplatu",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "26", (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu naredni,
-u predvidjeno polje u stopu uneti "25.5" i sve to potvrditi na OK.

NAPOMENA: Ukoliko koristite olakšice gde je stopa doprinosa za PIO manja u odnosu na stopu za obračun, potrebno je po istom postupku izvršiti zamenu stope za isplatu.

Socijalno-uskladjivanje proseka (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 422 od 03.12.2019.godine

--- Uskladjivanje proseka za socijalno bolovanje ---

Uskladjivanje proseka za obračun nakade zarade iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja vrši se na opciji Zarada/Evidencije/Socijalno bolovanje/Okruženje/Uskladjivanje proseka.

Na dobijenom dijalogu, pored godine i meseca neophodno je uneti koeficijent uskladjivanja i potvrditi na dugme "OK". Po unosu neophodnih podataka na dijalogu otvara se tabela sa spiskom zaposlenih sa pravom na uskladjivanje i podacima o proseku. Iz tabele opcijom Okruženje/Upis proseka u evidenciju, automatski se vrši upis.

Na pomenutom dijalogu “Uskladjivanje proseka” omogućen je i izbor upisa proseka za obračun
u ostvarenja zaposlenih. Opcija omogućava direktni upis proseka u ostvarenja zaposlenih bez ponavljanja inicijalizacije obračuna.
Čekiranjem polja “Upis proseka za obračun”, otvara se tabela sa spiskom zaposlenih sa pravom na uskladjivanje i novounetih zaposlenih u evidenciju socijalnog bolovanja.
Iz tabele opcijom "Upis" automatski se vrši upis proseka u evidenciju i prepis proseka u ostvarenja zaposlenih.

Napomene:
-kada se jednom uradi uskladjivanje proseka po stečenom pravu, obavezno je uskladjivanje u svakom narednom mesecu dok traje socijalno bolovanje. Ako se ne uradi uskladjivanje, ne postoji programska mogućnost inicijalizacije proseka i dobijanja obračuna naknade zarade.
-ukoliko se radi obračun naknade zarade pre nego što je objavljen koeficijent za uskladjivanje, a po stečenom pravu, neophodno je uraditi uskladjivanje sa koeficijentom 1.


Programska dorada se nalazi u novoj verziji programa (V2020).

Izveštaj za RAD-1/G (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 420 od 06.11.2019.godine

---Izveštaj za Obrazac RAD-1/G---

U skladu sa novim načinom popunjavanja Obrasca RAD-1/G objavljenog na sajtu Republicnog zavoda za statistiku, omogućili smo automatsko dobijanje izveštaja,
kao i automatsko generisanje izveštaja za firme koje imaju veći broj registrovanih jedinica na različitim opštinama.

Postupak izrade izveštaja :

1. Postavka parametara:
Ukoliko korisnik nema veći broj registrovanih jedinica, ovaj korak se preskače.
Ukoliko korisnik ima registrovan veći broj radnih jedinica na različitim opštinama, potrebno je izvršiti sledeće postavke:

a) U prvom koraku je potrebno uneti registrovane jedinice po opštinama na opciji
[Zarada/Obrasci/Izveštaj za RAD-1/G/Parametri RAD-1/G].

b) Nakon toga, potrebno je definisati način grupisanja radnih jedinica po opštinama na opciji [Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik radnih jedinica].
Na svakoj radnoj jedinici potrebno je pokrenuti izmenu klikom na ikonicu "Mod", potom u polju "RAD-1/G" uneti prethodno definisanu opštinu za grupisanje i potvrditi unos klikom na "Da".

2. U šifarniku kvalifikacija uneti/proveriti parametar RAD-1/G
[Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik kvalifikacija]. Na svakoj kvalifikaciji potrebno je pokrenuti izmenu klikom na ikonicu "Mod", potom u polju "RAD-1/G" uneti odgovarajući broj kolone za Tabelu 2 i potvrditi unos klikom na "Da".

3. Kreiranje izveštaja možete uraditi na opciji [Zarada/Obrasci/Izveštaj za RAD-1/G/Izveštaj za RAD-1/G].

Na dobijenom dijalogu je potrebno definisati odgovarajuće podatke: Mesec i isplate za statističko istraživanje.
Uz pomoć dugmeta "Sati" definišemo u kojim kolonama (od 3 do 8) u Tabeli 3 obrasca RAD-1 se iskazuju sati pojedinih ostvarenja i iznosi bonusa u tabelama 1 i 3.
Parametar za sate se ne mora definisati pri svakom kreiranju obrasca, ostaju snimljeni nakon poslednje postavke.
Nakon definisanja potrebnih podataka, potvrdom na "OK" dobićemo prikaz formiranih tabela za RAD-1/G. Podaci u tabelama se mogu pregledati i po potrebi izmeniti.
Štampu izveštaja možete dobiti sa okruženja, zadavanjem šifre radne jedinice.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k2019.

Kursna lista (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 419 od 10.10.2019.godine

--- Preuzimanje kursne liste od NBS ---

Pre nekoliko dana, Narodna banka Srbije je promenila strukturu Web stranice na kojoj se prikazivala kursna lista. Iz tog razloga je postojeća programska opcija za preuzimanje kursne liste izgubila svoju dotadašnju funkcionalnost. Da bi preuzimanje kursne liste ponovo bilo u funkciji, Infosys je napravio izmenu u programskom rešenju, tako da se podaci kursne liste NBS preuzimaju API protokolom posredstvom servisa kurs.resenje.org Potrebno je pustiti kumulativnu podršku K2019.

Podsećamo da Infosys ne garantuje buduću funkcionalnost ove opcije zbog komunikacije sa softverom drugih proizvođača, kao što je navedeno u Opštim uslovima, član 14.

Štampa isprava koje prate robu (JOB: FIN, KOMERC, KASAM2, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 418 od 17.09.2019.godine

--- Štampa isprava koje prate robu ---

U skladu sa poslednjim izmenama Zakona o trgovini, izvršene su programske dorade i pripremljena je odgovarajuća postavka za štampu dokumenata iz programa:

1. Uvedena je mogućnost unosa podataka o potpisnicima prilikom obrade dokumenata (programske opcije Faktura, Otpremnica). Moguće je definisati naziv potpisnika i podrazumevanu vrednost koja će se nuditi u polju za podatke o potpisniku.

2. Dopunjena je štampa robnih dokumenata (opcija menija Robno/Dokumenti (ul-izl)), TV kalkulacija (opcija menija Robno/Kalkulacije-Prijemnice) i TM kalkulacija (opcija menija Maloprodaja/Kalkulacija – PKR), tako da se uz naziv objekta štampaju podaci o mestu i adresi objekta.

3. Pripremljena je postavka za štampu otpremnih dokumenata koja se odnosi na štampu podataka o:
(1) Mestu i adresi objekta iz koga se isporučuje,
(2) Mestu i adresi objekta u koji se isporučuje,
(3) Podaci o prevozniku i odgovornom licu prevoznika,
(4) Podaci o licu koje je izdalo robu.


Pre postavke štampe potrebno je:

a) Proveriti i, ukoliko nisu uneti, uneti podatke o adresi i mestu objekta na opciji menija Šifarnici/Objekti. Potrebno je šifarnik otvoriti u formi tabele komandom Alt+F6 (podaci o adresi i mestu objekta su kolone na kraju).
b) U slučaju da imate više pozicija u programu, proveriti da li je potrebno razdvajanje šifarnika objekata po pozicijama.
c) Na zaglavlju faktura i otpremnica omogućiti unos mesta isporuke kupca, ukoliko do sada niste unosili ove podatke:
- Postavka za unos mesta isporuke na zaglavlju fakture vrši se na opciji menija Robno/ Faktura-Račun /Parametri/Objekti tekućeg obrasca. Za polje (Field) KD_RJ u koloni Visible (ili skraceno Vis) treba uneti vrednost T umesto F.
- Postavka za unos mesta isporuke na zaglavlju otpremnice vrši se na opciji menija Robno/Otpremnice/Parametri/Objekti tekućeg obrasca. Za polje (Field) KD_RJ u koloni Visible (ili skraceno Vis) treba uneti vrednost T umesto F.
d) Otvaranje novog mesta isporuke – prilikom unosa fakture ili otpremnice, potrebno je ući u šifarnik mesta isporuke komandom F5. Novo mesto isporuke otvaramo kombinacijom tastera Ctrl+Insert. U polje „Sifra Kom“ unosimo šifru kupca i popunjavamo ostale podatke o mestu isporuke.
e) Izbor mesta isporuke prilikom unosa dokumenta vrši se ulaskom u šifarnik mesta isporuke (komanda F5) i preuzimanjem odgovarajuće šifre mesta isporuke komandom Ctrl+Enter.

Napomene vezane za podrazumevanu postavku štampe:
1. Ukoliko je na otpremnici popunjeno polje „U objekat“ smatra se da je u pitanju interna otpremnica i kao podatak o mestu i adresi objekta u koji se vrši isporuka štampaće se podaci iz šifarnika objekata.
2. Postavkom će se štampati podaci ukoliko faktura nije formirana na osnovu otpremnice (u tom slučaju se smatra da je otpremnica dokument koji prati robu)
3. Postavkom je predviđeno da se, ukoliko nije uneto mesto isporuke, kao mesto i adresa objekta u koji se isporučuje štampaju podaci o mestu i adresi iz šifre kupca. Ukoliko podaci iz šifre kupca nisu ujedno i podaci koji odgovaraju mestu i adresi objekta u koji se isporučuje, onda je neophodan unos mesta isporuke, kako bi se štampao odgovarajući podatak.
4. Predviđeno je da se podaci o mestu i adresi objekta ne štampaju za objekte usluga (vrednost polja „VM“ u šifarniku objekata je „U“).

Za postavku štampe pozovite Infosys.

Sve dorade, dopunjena uputstva i difoltni futeri za otpremnice i fakture nalaze se u kumulativnoj podršci k2019.

OBR-Novi obrasci OZ-7, OZ-10 (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 416 od 03.07.2019.godine


--- Novi obrasci za socijalno OZ-7 i OZ-10 ---

U skladu sa novim Zakonskim izmenama o zdravstvenom osiguranju, za utvrdjivanje osnova za obračun naknade zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, pripremljeni su novi obrasci.

a) Novi obrazac OZ-7 nalazi se na opciji Zarada/Evidencije/Socijalno bolovanje/Okruženje/Obrazac OZ-7
Ukoliko ste uneli obrazac, bilo automatski bilo ručno, potrebno ga je obrisati i ponoviti unos.
Ovo iz razloga preračuna neto iznosa.

b) Novi obrazac OZ-10 nalazi se na opciji Zarada/Obrasci/Ostali obrasci/Obrazac OZ-10/Okruženje/Štampa obrasca-nova bolovanja.


Programska dorada nalazi se u kumulativnoj podršci k2019.

POPDV – otkup od poljoprivrednika (JOB: OTKUP, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 415 od 28.06.2019.godine

--- POPDV – otkup od poljoprivrednika ---

Urađena je dorada obračuna PDV-a u programskom segmentu Otkup poljoprivrednih proizvoda.
Dorada se odnosi na pravo odbitka PDV-a po isplatama poljoprivrednicima i automatsko knjiženje.

Kako bi se otkup od poljoprivrednika ispravno iskazao u okviru POPDV obrasca, predvidjeno je da se sav otkup inicijalno evidentira sa odgovarajućim poreskim statusom i to:
- 0051 - Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika - samo osnovica za otkup od poljoprivrednika sa pravom na PDV nadoknadu i
- 0054 - Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika - samo osnovica za otkup od poljoprivrednika bez prava na PDV nadoknadu.
U trenutku kada se steknu uslovi za odbitak PDV nadoknade, potrebno je pravo na odbitak PDV nadoknade uneti sa odgovarajućim poreskim statusima.

Podešavanja:
1. U šifarniku tipova komitenata, opcija Šifarnici/Tipovi komitenata, potrebno je popuniti nova polja sa odgovarajućim poreskim statusom za sve tipove komitenata.
a) Za tip komitenta 01 – proizvođač sa pravom na PDV nadoknadu potrebno je:
- U polje ‘Otkupni list’ uneti poreski status 0051,
- U polje ‘Isplata novac’ uneti poreski status 0052,
- U polje ‘Isplata roba’ uneti poreski status 0057,
- U polje ‘Isplata novac za preth. obračun’ uneti poreski status 0056.
b) Za tip komtenta 01 – proizvođač bez prava na PDV nadoknadu
- U polje ‘Otkupni list’ uneti poreski status 0054,
- U polje ‘Isplata novac’ uneti poreski status 0055,
c) Za tip komitenta 02 – otkupljivač u sva predviđena polja uneti poreski status 0000.

2. Potrebno je uskladiti poreske statuse sa unetim otkupnim listovima, opcija Evidencije/Prijem robe (maska)/Okruženje/Promena poreskog statusa.
Uneti odgovarajući period i obeležiti 'Uskađivanje sa parametrima'.
U skladu sa unetim podatkom 'PDV' u šifarniku komitenata i unetim poreskim statusom u šifarniku tipova komitenata, automatski će biti izmenjen podatak o poreskom statusu na otkupnom listu.
Da bi se izmena ažurirala u poresku evidenciju potrebno je serijski obraditi otkupne listove, opcija Evidencija/Prijem robe(maska)/Okruženje/Obrada i štampa OBAVEZNO RASČEKIRATI ŠTAMPU/kliknuti na Opcije, obeležiti 'svi dokumenti' i potvrditi na OK.

3. Dorađena opcija Obračun PDV nadoknade da se obračun automatski knjiži u Finansijsko
knjigovodstvo i PDV evidenciju, umesto dosadašnjeg formiranja PDV dokumenata.
Otvorena je nova difoltna vrsta promene -96C.

Programske dorade nalaze se u sledećim podrškama K2019, J2019 i POD_PSTS.

Izmene obrasca PB-1 i PDP (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 412 od 23.05.2019.godine

--- Izmene obrasca PB-1 i PDP ---

U skladu sa izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, vezano za izmenu obrasca PB-1 i obrasca PDP, pripremljeno je odgovarajuće programsko rešenje.

Izmenjena je forma sledećih obrazaca:

- PB-1 – poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica, opcija Finansijsko/Obrasci/Porez na dobit pred.-pom.obr/Obrazac PB1
- PDP – poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, opcija Finansijsko/Obrasci/Porez na dobit pred. pom.obr/Obrazac PDP – novi/PDP obrazac.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podršci K2019.

Socijalno bolovanje (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 411 od 22.05.2019.godine

--- Novi način utvrdjivanja osnova za obračun naknade zarade za bolovanje na teret RFZO ---


U skladu sa novim Zakonskim izmenama o zdravstvenom osiguranju, za utvrdjivanje osnova za obračun naknade zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog siguranja, pripremljeno je odgovarajuće programsko rešenje. U programu za obračun zarada omogućen je obračun proseka za prethodnih 12 meseci, a na osnovu parametra "Socijalno" u Šifarniku ostvarenja. Postupak podešavanja vrši se na sledeći način:

a) Na opciji Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik ostvarenja/Okruženje/Pregled i kontrola parametara,
izabrati parametar Socijalno i klikom na "Tabela" dobijamo mogućnost definisanja parametra u tabelarnom pregledu. Neophodno je u polje Pros_soc uneti vrednost "D" ili "N" za svaku šifru ostvarenja, i time definisati ostvarenja koja ulaze u prosek za socijalno bolovanje.
-Vrednost parametra "D" - šifru uključujete u prosek za socijalno.
-Vrednost parametra "N" - šifru isključujete iz proseka za socijalnog.

b) Nova evidencija se nalazi na opciji Zarada/Evidencije/Socijalno bolovanje.
Unos socijalnog bolovanja se vrši opcijom na okruženju “Unos bolovanja”, gde se unose podaci o šifri radnika, datumu odlaska na bolovanje, razlog bolovanja. Po potrebi čekirati "Povreda na radu ili profesionalna bolest", ili "Nega deteta do 3 godine" ukoliko je to vas osnov bolovanja. Nakon potvrde na "Ok", prema podešenom parametru u šifarniku ostvarenja, dobijaju se podaci po mesecima i proseku za taj period. Za mesece u kojima zaposleni nije ostvario zaradu, potrebno je modifikacijom za mesece koji nedostaju, uneti fond sati i minimalnu bruto zaradu. Program automatski po ručnom unosu radi korekciju proseka.

Na okruženju postoji opcija “Rekapitulacija” koja kao rezultat daje pregled ostvarenja po mesecima na osnovu kojih je dobijen prosek.

U cilju daljeg usklađivanja, koje još uvek nije precizirano Zakonom, moguće je naknadno uneti i prosečnu bruto zaradu “PBZ” kao početni iznos na osnovu koga bi se kasnije vršilo usklađivanje dobijenog proseka.
Usklađivanje proseka i obrazac OZ-7 će biti predmet narednih dorada u programu.

Programska dorada nalazi se u kumulativnoj podršci k2019 i zakonskoj podršci Znew_soc .